• Οικονομικές Καταστάσεις 2017

  20 November 2018
  774 Views
  Comments are off for this post
  Continue Reading
 • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

  27 November 2017
  943 Views
  Comments are off for this post
  Ε.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-Α.ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ Ι.Κ.Ε
  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2015-31/12/2015
  1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
  20162015
  Ισολογισμός (Υπόδειγμα Β.5)
  Περιουσιακά στοιχεία
  Πάγια7346.277346.27
  Μείον:  Αποσβεσμένα1729.53591.53
                  Απομειωμένα 0,000,00
  Αποθέματα0,000,00
  Απαιτήσεις2329.882650.4
  Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα90 90
  Λοιπά-Ταμέιο-Καταθέσεις.1146.96610.37
    
  Σύνολο ενεργητικού9183.5810105.51
  Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
  Κεφάλαια και αποθεματικά4452.305190.08
  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις0
  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις4731.284915.43
   
   
  Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων9183.5810105.51

  ΑΘΗΝΑ 30/6/2017
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
  ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

  Continue Reading
 • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2016

  27 November 2017
  1019 Views
  Comments are off for this post
  Ε.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-Α.ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ ΙΚΕ.
  ΕΤΟΣ 2016 2Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
  Κατάσταση αποτελεσμάτων (Υπόδειγμα Β.6).Ε.Λ.Π20162015
  Κύκλος εργασιών (καθαρός)21400.5912987.55
  Λοιπά συνήθη έσοδα00
  Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορ.προϊόντα ημικατεργασμένα)0,000,00
  Αγορές εμπορευμάτων και υλικών0,000,00
  Παροχές σε εργαζόμενους60003752.92
  Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων1138591.53
  Λοιπά έξοδα και ζημιές-Παροχές τρίτων.13807.377647.68
  Λοιπά έσοδα και κέρδη0,000,00
  Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)1320,00
  Αποτέλεσμα προ φόρων323.22995.42
  Φόροι1093.731205.34
  Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους-770.51-209.92
  Continue Reading
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2016

  27 November 2017
  887 Views
  Comments are off for this post
   Ε.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-Α.ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ ΙΚΕ.
  ΕΤΟΣ 2016 2Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Ε.Λ.Π
  Πίνακας διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης ΕΤΟΣ 2016
  ΠεριγραφήΛογιστική βάσηΦορολογική βάσηΔιαφορά βάσεων
  Α.Λογιστικά κέρδη (προ φόρων)323.33
  Πλέον: Προσωρινές (αντιστρέψιμες) διαφορές
  α)…..
  β) …..
  Β.Σύνολο προσωρινών διαφορών
  Πλέον: Μόνιμες (μη αντιστρέψιμες) διαφορές
  α) Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες0,000,00
  β) Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις00
  Γ.Σύνολο μόνιμων διαφορών0,000,00
  Φορολογητέα κέρδη περιόδου (Α+Β+Γ)323.22
  Φόρος εισοδήματοςκαι τέλος επιτηδέυματος.1093.73
  ζημιά μετά φόρων-770.51
  Continue Reading
 • ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016

  27 November 2017
  618 Views
  Comments are off for this post

  Ε.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-Α.ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ ΙΚΕ
  ΕΤΟΣ 2016 2Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
  Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

  ΕπωνυμίαΕ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-Α.ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ Ι.Κ.Ε
  (Παρ.3(α) άρθρου 29)
  Νομικός τύποςΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  (Παρ.3(β) άρθρου 29)
  Περίοδος αναφοράς01/01/2016-31/12/2016
  (Παρ.3(γ) άρθρου 29)
  Διεύθυνση έδραςΓ.Ε.Μ.Η  ΑΡ.133213401000
  (Παρ.3(δ) άρθρου 29)
  Δημόσιο μητρώοΕ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-Α.ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ Ι.Κ.Ε
  (Παρ.3(ε) άρθρου 29)
  Συνεχιζόμενη δραστηριότηταΗ οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της
  (Παρ.3(στ) άρθρου 29) συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
    
  ΕκκαθάρισηΗ οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
  (Παρ.3(ζ) άρθρου 29)
  Κατηγορία οντότηταςΠολύ Μικρή (παρ. 2(α) του άρθρου 1)
  (Παρ.3(η) άρθρου 29)
  Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεωνΟι χρηματοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί
  (Παρ. 3(θ) άρθρου 29) σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
    
  Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσειςΔεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις,εγγυήσεις
  (Παρ. 16 άρθρου 29)ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
    
  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του
  (Παρ. 25 άρθρου 29) Διοικητικού Συμβουλίου.
    
  Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκανΣυντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση
  (Παρ. 34 άρθου 29) αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5. και Β6. αντίστοιχα.
  Continue Reading