• Οικονομικές Καταστάσεις 2017

  20 Νοεμβρίου 2018
  228 Views
  Comments are off for this post
  Continue Reading
 • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

  27 Νοεμβρίου 2017
  411 Views
  Comments are off for this post
  Ε.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-Α.ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ Ι.Κ.Ε
  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2015-31/12/2015
  1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
  20162015
  Ισολογισμός (Υπόδειγμα Β.5)
  Περιουσιακά στοιχεία
  Πάγια7346.277346.27
  Μείον:  Αποσβεσμένα1729.53591.53
                  Απομειωμένα 0,000,00
  Αποθέματα0,000,00
  Απαιτήσεις2329.882650.4
  Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα90 90
  Λοιπά-Ταμέιο-Καταθέσεις.1146.96610.37
    
  Σύνολο ενεργητικού9183.5810105.51
  Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
  Κεφάλαια και αποθεματικά4452.305190.08
  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις0
  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις4731.284915.43
   
   
  Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων9183.5810105.51

  ΑΘΗΝΑ 30/6/2017
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
  ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

  Continue Reading
 • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2016

  27 Νοεμβρίου 2017
  426 Views
  Comments are off for this post
  Ε.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-Α.ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ ΙΚΕ.
  ΕΤΟΣ 2016 2Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
  Κατάσταση αποτελεσμάτων (Υπόδειγμα Β.6).Ε.Λ.Π20162015
  Κύκλος εργασιών (καθαρός)21400.5912987.55
  Λοιπά συνήθη έσοδα00
  Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορ.προϊόντα ημικατεργασμένα)0,000,00
  Αγορές εμπορευμάτων και υλικών0,000,00
  Παροχές σε εργαζόμενους60003752.92
  Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων1138591.53
  Λοιπά έξοδα και ζημιές-Παροχές τρίτων.13807.377647.68
  Λοιπά έσοδα και κέρδη0,000,00
  Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)1320,00
  Αποτέλεσμα προ φόρων323.22995.42
  Φόροι1093.731205.34
  Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους-770.51-209.92
  Continue Reading
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2016

  27 Νοεμβρίου 2017
  350 Views
  Comments are off for this post
   Ε.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-Α.ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ ΙΚΕ.
  ΕΤΟΣ 2016 2Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Ε.Λ.Π
  Πίνακας διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης ΕΤΟΣ 2016
  ΠεριγραφήΛογιστική βάσηΦορολογική βάσηΔιαφορά βάσεων
  Α.Λογιστικά κέρδη (προ φόρων)323.33
  Πλέον: Προσωρινές (αντιστρέψιμες) διαφορές
  α)…..
  β) …..
  Β.Σύνολο προσωρινών διαφορών
  Πλέον: Μόνιμες (μη αντιστρέψιμες) διαφορές
  α) Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες0,000,00
  β) Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις00
  Γ.Σύνολο μόνιμων διαφορών0,000,00
  Φορολογητέα κέρδη περιόδου (Α+Β+Γ)323.22
  Φόρος εισοδήματοςκαι τέλος επιτηδέυματος.1093.73
  ζημιά μετά φόρων-770.51
  Continue Reading
 • ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016

  27 Νοεμβρίου 2017
  206 Views
  Comments are off for this post

  Ε.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-Α.ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ ΙΚΕ
  ΕΤΟΣ 2016 2Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
  Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

  ΕπωνυμίαΕ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-Α.ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ Ι.Κ.Ε
  (Παρ.3(α) άρθρου 29)
  Νομικός τύποςΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  (Παρ.3(β) άρθρου 29)
  Περίοδος αναφοράς01/01/2016-31/12/2016
  (Παρ.3(γ) άρθρου 29)
  Διεύθυνση έδραςΓ.Ε.Μ.Η  ΑΡ.133213401000
  (Παρ.3(δ) άρθρου 29)
  Δημόσιο μητρώοΕ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-Α.ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ Ι.Κ.Ε
  (Παρ.3(ε) άρθρου 29)
  Συνεχιζόμενη δραστηριότηταΗ οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της
  (Παρ.3(στ) άρθρου 29) συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
    
  ΕκκαθάρισηΗ οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
  (Παρ.3(ζ) άρθρου 29)
  Κατηγορία οντότηταςΠολύ Μικρή (παρ. 2(α) του άρθρου 1)
  (Παρ.3(η) άρθρου 29)
  Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεωνΟι χρηματοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί
  (Παρ. 3(θ) άρθρου 29) σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
    
  Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσειςΔεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις,εγγυήσεις
  (Παρ. 16 άρθρου 29)ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
    
  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του
  (Παρ. 25 άρθρου 29) Διοικητικού Συμβουλίου.
    
  Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκανΣυντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση
  (Παρ. 34 άρθου 29) αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5. και Β6. αντίστοιχα.
  Continue Reading
 • Αλλάζει ο τρόπος πληρωμής των εισφορών προς το Ι.Κ.Α.

  5 Σεπτεμβρίου 2016
  549 Views
  Comments are off for this post

  Αλλάζει από τη Δευτέρα, 5.9.2016 ο τρόπος πληρωμής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του Ι.Κ.Α. μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, με τη χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.).

  Τι είναι η Τ.Π.Τ.Ε.
  Πρόκειται για έναν τριανταψήφιο κωδικό που αποδίδεται άπαξ στους εργοδότες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και όπως αναφέραμε αλλάζει τον τρόπο καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών που οφείλουν προς το Ίδρυμα οι υπόχρεοι εργοδότες. Η νέα αυτή διαδικασία είχε αναφερθεί αρχικά από τον 7/2015 (βλ. Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε40/535/28.7.2015) και τελικά δόθηκαν οι σχετικές διευκρινίσεις και οι λοιπές οδηγίες μετά από έναν ολόκληρο χρόνο  (βλ. Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: E40/433/ 10.6.2016 & Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε40/434/10.6.2016).

  Ποιες εισφορές αφορά
  Η Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.) θα χρησιμοποιείται μόνο για τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή τις πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές που δηλώνονται στην μηνιαία Α.Π.Δ. (κανονικές αποδοχές – bonus – Υπερωρίες – Αναδρομικά – Επιδόματα Αδείας – Δώρα κ.λ.π.) την μισθολογική περίοδο της υποβολής και οι οποίες δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Κατά συνέπεια η Τ.Π.Τ.Ε. αφορά ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να καταβληθούν έως την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης, για τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Οικοδ/κων έργων ή την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου μήνα της απασχόλησης για τους εργοδότες του Δημοσίου, με δίμηνη προθεσμία καταβολής.

  Πως θα την εντοπίσουν οι εργοδότες
  Οι εργοδότες μπορούν να ενημερωθούν για την Τ.Π.Τ.Ε που τους αποδόθηκε, μέσω του λογαριασμού χρήστη που διατηρούν στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. προς τους εργοδότες, επιλέγοντας την ενότητα Οικονομική Καρτέλα Εργοδότη (βλ. παρακάτω εικόνα 1) μπορούν να εντοπίσουν την Τ.Π.Τ.Ε (βλ. παρακάτω εικόνα 2). Επίσης, μπορούν και μέσω της επιλογής Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. (βλ. εικόνα 3)

  Πηγή: Taxheaven

  [05.09.2016]
  Continue Reading
 • ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2015

  3 Αυγούστου 2016
  577 Views
  Comments are off for this post
  Ε.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-Α.ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ ΙΚΕ
  ΕΤΟΣ 2015 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
                       ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
  Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  ΕπωνυμίαΕ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-Α.ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ Ι.Κ.Ε
  (Παρ.3(α) άρθρου 29)
  Νομικός τύποςΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  (Παρ.3(β) άρθρου 29)
  Περίοδος αναφοράς27.1.2015 ΕΩΣ 31.12.2015
  (Παρ.3(γ) άρθρου 29)
  Διεύθυνση έδραςΜΑΙΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 17 ΑΘΗΝΑ
  (Παρ.3(δ) άρθρου 29)
  Δημόσιο μητρώοΓ.Ε.Μ.Η
  (Παρ.3(ε) άρθρου 29)
  Συνεχιζόμενη δραστηριότηταΗ οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της
  (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
  ΕκκαθάρισηΗ οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
  (Παρ.3(ζ) άρθρου 29)
  Κατηγορία οντότηταςΠολύ Μικρή (παρ. 2(α) του άρθρου 1)
  (Παρ. 3(η) άρθρου 29)
  Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεωνΟι χρηματοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί
  (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
  Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσειςΔεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις,εγγυήσεις
  (Παρ. 16 άρθρου 29)ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του
  (Παρ. 25 άρθρου 29)Διοικητικού Συμβουλίου.
  Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκανΣυντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση
  (Παρ. 34 άρθου 29)αποτελεσμάτων  βάσει των υποδειγμάτων Β5. και Β6. αντίστοιχα.
  Continue Reading
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗ 2015

  3 Αυγούστου 2016
  413 Views
  Comments are off for this post
   Ε.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-Α.ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ ΙΚΕ.
  ΕΤΟΣ 2015 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
  Πίνακας διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης
  ΠεριγραφήΛογιστική βάσηΦορολογική βάσηΔιαφορά βάσεων
  Α.Λογιστικά κέρδη (προ φόρων)995,42
  Πλέον: Προσωρινές (αντιστρέψιμες) διαφορές
  α)…..
  β) …..
  Β.Σύνολο προσωρινών διαφορών
  Πλέον: Μόνιμες (μη αντιστρέψιμες) διαφορές
  α) Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες0,000,00
  β) Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις00
  Γ.Σύνολο μόνιμων διαφορών0,000,00
  Φορολογητέα κέρδη περιόδου (Α+Β+Γ)995,42
  Φόρος εισοδήματοςκαι τέλος επιτηδέυματος.1.205,34
  ζημιά μετά φόρων209,92
  Continue Reading
 • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

  3 Αυγούστου 2016
  410 Views
  Comments are off for this post
  Ε.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-Α.ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ ΙΚΕ.
  ΕΤΟΣ 2015 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
  Κατάσταση αποτελεσμάτων (Υπόδειγμα Β.6)20152014
  Κύκλος εργασιών (καθαρός)12.987,550,00
  Λοιπά συνήθη έσοδα00
  Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορ.προϊόντα ημικατεργασμένα)0,000,00
  Αγορές εμπορευμάτων και υλικών0,000,00
  Παροχές σε εργαζόμενους3.752,920,00
  Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων591,530,00
  Λοιπά έξοδα και ζημιές7.647,680,00
  Λοιπά έσοδα και κέρδη0,000,00
  Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)0,000,00
  Αποτέλεσμα προ φόρων995,420,00
  Φόροι1.205,340,00
  Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους-209,920,00

   

  Continue Reading
 • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 Ε.Λ.Π.

  3 Αυγούστου 2016
  358 Views
  Comments are off for this post
  Ε.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-Α.ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ Ι.Κ.Ε
  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2015-31/12/2015
  1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
  20152014
  Ισολογισμός (Υπόδειγμα Β.5)
  Περιουσιακά στοιχεία
  Πάγια7.346,270,00
  Μείον:  Αποσβεσμένα591,530,00
                  Απομειωμένα 0,00
  Αποθέματα0,00
  Απαιτήσεις2.650,400,00
  Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα90
  Λοιπά610,370,00
    
  Σύνολο ενεργητικού10.105,510,00
  Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
  Κεφάλαια και αποθεματικά5.190,080,00
  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις0
  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις4.915,430,00
   
   
  Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων10.105,510,00

  ΤΑΧPROODOS

  Continue Reading