• Οικονομικές Καταστάσεις 2017

  20 November 2018
  774 Views
  Comments are off for this post
  Continue Reading
 • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

  27 November 2017
  943 Views
  Comments are off for this post
  Ε.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-Α.ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ Ι.Κ.Ε
  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2015-31/12/2015
  1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
  20162015
  Ισολογισμός (Υπόδειγμα Β.5)
  Περιουσιακά στοιχεία
  Πάγια7346.277346.27
  Μείον:  Αποσβεσμένα1729.53591.53
                  Απομειωμένα 0,000,00
  Αποθέματα0,000,00
  Απαιτήσεις2329.882650.4
  Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα90 90
  Λοιπά-Ταμέιο-Καταθέσεις.1146.96610.37
    
  Σύνολο ενεργητικού9183.5810105.51
  Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
  Κεφάλαια και αποθεματικά4452.305190.08
  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις0
  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις4731.284915.43
   
   
  Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων9183.5810105.51

  ΑΘΗΝΑ 30/6/2017
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
  ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

  Continue Reading
 • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2016

  27 November 2017
  1018 Views
  Comments are off for this post
  Ε.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-Α.ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ ΙΚΕ.
  ΕΤΟΣ 2016 2Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
  Κατάσταση αποτελεσμάτων (Υπόδειγμα Β.6).Ε.Λ.Π20162015
  Κύκλος εργασιών (καθαρός)21400.5912987.55
  Λοιπά συνήθη έσοδα00
  Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορ.προϊόντα ημικατεργασμένα)0,000,00
  Αγορές εμπορευμάτων και υλικών0,000,00
  Παροχές σε εργαζόμενους60003752.92
  Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων1138591.53
  Λοιπά έξοδα και ζημιές-Παροχές τρίτων.13807.377647.68
  Λοιπά έσοδα και κέρδη0,000,00
  Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)1320,00
  Αποτέλεσμα προ φόρων323.22995.42
  Φόροι1093.731205.34
  Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους-770.51-209.92
  Continue Reading
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2016

  27 November 2017
  886 Views
  Comments are off for this post
   Ε.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-Α.ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ ΙΚΕ.
  ΕΤΟΣ 2016 2Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Ε.Λ.Π
  Πίνακας διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης ΕΤΟΣ 2016
  ΠεριγραφήΛογιστική βάσηΦορολογική βάσηΔιαφορά βάσεων
  Α.Λογιστικά κέρδη (προ φόρων)323.33
  Πλέον: Προσωρινές (αντιστρέψιμες) διαφορές
  α)…..
  β) …..
  Β.Σύνολο προσωρινών διαφορών
  Πλέον: Μόνιμες (μη αντιστρέψιμες) διαφορές
  α) Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες0,000,00
  β) Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις00
  Γ.Σύνολο μόνιμων διαφορών0,000,00
  Φορολογητέα κέρδη περιόδου (Α+Β+Γ)323.22
  Φόρος εισοδήματοςκαι τέλος επιτηδέυματος.1093.73
  ζημιά μετά φόρων-770.51
  Continue Reading
 • ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016

  27 November 2017
  618 Views
  Comments are off for this post

  Ε.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-Α.ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ ΙΚΕ
  ΕΤΟΣ 2016 2Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
  Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

  ΕπωνυμίαΕ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-Α.ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ Ι.Κ.Ε
  (Παρ.3(α) άρθρου 29)
  Νομικός τύποςΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  (Παρ.3(β) άρθρου 29)
  Περίοδος αναφοράς01/01/2016-31/12/2016
  (Παρ.3(γ) άρθρου 29)
  Διεύθυνση έδραςΓ.Ε.Μ.Η  ΑΡ.133213401000
  (Παρ.3(δ) άρθρου 29)
  Δημόσιο μητρώοΕ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-Α.ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ Ι.Κ.Ε
  (Παρ.3(ε) άρθρου 29)
  Συνεχιζόμενη δραστηριότηταΗ οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της
  (Παρ.3(στ) άρθρου 29) συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
    
  ΕκκαθάρισηΗ οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
  (Παρ.3(ζ) άρθρου 29)
  Κατηγορία οντότηταςΠολύ Μικρή (παρ. 2(α) του άρθρου 1)
  (Παρ.3(η) άρθρου 29)
  Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεωνΟι χρηματοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί
  (Παρ. 3(θ) άρθρου 29) σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
    
  Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσειςΔεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις,εγγυήσεις
  (Παρ. 16 άρθρου 29)ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
    
  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του
  (Παρ. 25 άρθρου 29) Διοικητικού Συμβουλίου.
    
  Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκανΣυντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση
  (Παρ. 34 άρθου 29) αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5. και Β6. αντίστοιχα.
  Continue Reading
 • Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης

  12 March 2015
  853 Views
  Comments are off for this post

  Με την κυβέρνηση να υπεραμύνεται των ρυθμίσεων και να κάνει λόγο για ένα πρώτο, αλλά σημαντικό βήμα για την ανακούφιση και ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων και με την αντιπολίτευση να ζητά περαιτέρω βελτιωτικές αλλαγές αλλά και αποσαφηνίσεις, συνεχίζεται η συζήτηση επί των άρθρων του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας.

  Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου έχουν ταχθεί ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, Χρυσή Αυγή, ΑΝΕΛ και ΠΑΣΟΚ, ενώ το ΠΟΤΑΜΙ επιφυλάχθηκε και το ΚΚΕ δήλωσε «παρών».

  Η συζήτηση του νομοσχεδίου στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής θα ολοκληρωθεί αύριο με την Β΄ ανάγνωσή του και αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη εβδομάδα.

  [11.03.2015]

  ΠΗΓΗ: taxheaven.gr

  Continue Reading
 • Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών οντοτήτων που εφαρμόζουν απλογραφικό λογιστικό σύστημα στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) από την τήρηση αρχείου αποθεμάτων και τη διενέργεια φυσικής απογραφής

  19 February 2015
  1154 Views
  Comments are off for this post

  ΑΠΟΦΑΣΗ

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
  Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α΄).

  1. Το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»
  2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
  3. Την Πράξη 20/25−6−2014 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 360 ΥΟΔΔ), περί επιλογής και διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
  4. Ότι, από 1.1.2015, με την καθιέρωση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, επέρχονται ορισμένες διαφοροποιήσεις ως προς την τήρηση βιβλίων από συγκεκριμένες κατηγορίες οντοτήτων και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητο να παρασχεθούν σε αυτές τις κατηγορίες, οι αναγκαίες διευκολύνσεις για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
  5. Ότι υπάρχουν κατηγορίες επιτηδευματιών οι οποίοι:

   α) είτε αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα για τη σύνταξη απογραφής λόγω, διαζευκτικά ή αθροιστικά, του μικρού μεγέθους του αντικειμένου των εργασιών τους, ή του μεγάλου αριθμού ειδών ή/και παρεμφερούς φύσης ή/και μικρής αξίας ανά τεμάχιο αποθεμάτων, είτε

   β) δεν διαθέτουν αξιόλογα αποθέματα αγαθών στο τέλος της χρήσης ή/και τα αποθέματά τους δεν παρουσιάζουν διακύμανση από έτος σε έτος, και ως εκ τούτου η απογραφή τους δεν παρουσιάζει ουσιαστικό φορολογικό ενδιαφέρον.

  6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν δημιουργείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

   αποφασίζουμε:

   Άρθρο 1

   1. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου οντότητες που εμπίπτουν στην παράγραφο 2γ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014, όταν κατατάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του ιδίου νόμου και εκ του λόγου αυτού συντάσσουν μόνο Κατάσταση Αποτελεσμάτων (απλογραφικό λογιστικό σύστημα), δύνανται να μη διενεργούν φυσική απογραφή των αποθεμάτων τους στο τέλος της ετήσιας περιόδου (φορολογικό έτος) καθώς και να μην τηρούν το αρχείο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 4308/2014.

   2. Η δυνατότητα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παρέχεται όταν η οντότητα έχει ως κύριο αντικείμενο των εργασιών της (άνω του 50% του συνόλου του καθαρού κύκλου εργασιών από πώληση αγαθών) μία από τις παρακάτω δραστηριότητες:

  2.1. Εκμετάλλευση λατομείου (απλή εξόρυξη αργών λίθων επεξεργασία λατομικών προϊόντων).
  2.2. Κατασκευή ή εμπορία σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων.
  2.3. Εκμετάλλευση τυπογραφείου γενικά.
  2.4. Φωτογραφείο και εργαστήριο εμφανίσεως φίλμς − εκτυπώσεις φωτογραφιών γενικώς.
  2.5. Εκδόσεις εφημερίδων και περιοδικών.
  2.6. Βιβλιοδετείο.
  2.7. Εργαστήριο φωτοτυπιών και πολυγραφήσεων.
  2.8. Αρτοποιείο, πρατήριο άρτου, ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής (πώληση σε ιδιώτες καταναλωτές, λιανική ή κυρίως λιανική).
  2.9. Γαλακτοζαχαροπλαστείο και γαλακτοπώλης γενικά (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
  2.10. Εμπορία ειδών διατροφής (παντοπωλείο, μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ, κ.λπ., πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
  2.11. Εμπορία νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
  2.12. Οπωρολαχανοπώλης (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
  2.13. Εμπορία ρακών ή απορριμμάτων.
  2.14. Εμπορία ψιλικών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
  2.15. Πρακτορείο εφημερίδων και περιοδικών γενικά.
  2.16. Ανθοπωλείο.
  2.17. Εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κέντρα διασκέδασης, μπαρ, καφετέριες, κυλικεία, αναψυκτήρια ή συναφείς δραστηριότητες, καθώς και οι αυτόματοι πωλητές συναφών ειδών.
  2.18. Εμπορία ειδών βιβλιοπωλείου (πώληση χονδρική − λιανική).
  2.19. Εμπορία ειδών χαρτοπωλείου (φάκελοι, γραφική ύλη, κ.λπ.), ειδών σχεδιάσεως και συναφών οργάνων (πώληση χονδρική − λιανική).
  2.20. Εκδόσεις βιβλίων γενικά.
  2.21. Παραγωγή ή εμπορία τυροπιτών, σάντουιτς και συναφών ειδών (πώληση χονδρική − λιανική).
  2.22. Φαρμακείο.
  2.23. Πωλήσεις ηλεκτρονικών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων (χονδρική ή λιανική).
  2.24. Υλικά ραπτικής και υποδηματοποιίας (χονδρική − λιανική).
  2.25. Πωλήσεις σιδηρικών εργαλείων χειρός και ειδών κιγκαλερίας (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
  2.26. Είδη υγιεινής διατροφής (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
  2.27. Παλαιοσίδερα, σίδηρος και παλαιά μέταλλα (σκραπ).
  2.28. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων (που αγοράζονται με το βάρος). Σε περίπτωση σύνταξης απογραφής των ειδών αυτών, αυτή δύναται α διενεργείται με το βάρος και όχι κατ’ είδος.
  2.29. Εμπορία ψιλικών και ζαχαρωδών προϊόντων (πώληση χονδρική − λιανική).
  2.30. Εμπορία παλαιών γραμματοσήμων και συναφών.
  2.31. Εμπορία ψιλικών − κλωστικών ραφής και πλεξίματος, νημάτων, εργόχειρων, κεντημάτων και συναφών ειδών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
  2.32. Αγρότες (ειδικού και κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.) και αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
  2.33. Παλαιοπώλης (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
  2.34. Εμπορία μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υφασμάτων λαϊκής κατανάλωσης (που αγοράζονται ή πωλούνται με το βάρος).
  2.35. Εμπορία ψευδοκοσμημάτων γενικά (πώληση λιανική ή χονδρική).
  2.36. Εμπορία αγαθών που προέρχονται από πλειστηριασμούς.
  2.37. Πρατήρια καπνοβιομηχανικών προϊόντων (πώληση χονδρική).
  2.38. Εμπορία ωδικών πτηνών, μικρών ζώων, τροφών και εξαρτημάτων αυτών, διακοσμητικών ψαριών, πτηνών, ζώων και συναφών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
  2.39. Εμπορία χρωμάτων βερνικιών στόκων και λοιπών συναφών (λιανικώς ή κυρίως λιανικώς).
  2.40. Κτηνιατρικά φαρμακεία.
  2.41. Κρεοπώλες (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
  2.42. Εκμεταλλευτής περιπτέρου.
  2.43. Πωλήσεις οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως, καθώς και ο αγρότης που πωλεί τα προϊόντα παραγωγής του από λαϊκές αγορές.
  1. Μια οντότητα θεωρείται ότι πωλεί κυρίως λιανικά (κυρίως λιανική πώληση) όταν οι πωλήσεις σε ιδιώτες καταναλωτές υπερβαίνουν το 50% του συνόλου του καθαρού κύκλου εργασιών από πώληση αγαθών.

   Άρθρο 2

   1. Η πολύ μικρή οντότητα, βάσει της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 και της παραγράφου 11 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου, που συντάσσει μόνο Κατάσταση Αποτελεσμάτων (απλογραφικό λογιστικό σύστημα) και έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία (πρατήριο) υγρών καυσίμων ή/και πετρελαίου θέρμανσης, προσδιορίζει τα αποθέματά της βάσει του συστήματος εισροών−εκροών.

   2. Η οντότητα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που πωλεί, πέραν των υγρών καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης, λιπαντικά ή και τσιγάρα, δύναται να μη διενεργεί απογραφή αυτών των ειδών όταν ο ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών εξ’ αυτών των αγαθών (λιπαντικά και τσιγάρα) δεν υπερβαίνει το ποσό της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του νόμου 4308/2014 (150.000 ευρώ).

   3. Όταν η οντότητα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου διατηρεί και άλλη δραστηριότητα πώλησης αγαθών, πέραν των αναφερόμενων αγαθών στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η άλλη δραστηριότητα κρίνεται αυτοτελώς σε ό,τι αφορά τη διενέργεια απογραφής αποθεμάτων. Συγκεκριμένα, η οντότητα αυτή δύναται να μη διενεργεί φυσική απογραφή για τα αγαθά της εν λόγω δραστηριότητας, όταν ο ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών της δραστηριότητας αυτής δεν υπερβαίνει το ποσό της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του νόμου 4308/2014 (150.000 ευρώ).

   4. Η οντότητα του παρόντος άρθρου δεν εμπίπτει στις ρυθμίσεις του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

   Άρθρο 3

   Η παρούσα ισχύει για το φορολογικό έτος (περίοδο) 2015 και εφεξής.

   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ακριβές Αντίγραφο

  Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

  Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
  http://www.taxheaven.gr

  Continue Reading
 • Η νέα κλίμακα ρύθμισης χρεών με 100 δόσεις

  19 February 2015
  926 Views
  Comments are off for this post

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Νίκης 5-7

  10180 Αθήνα

   

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Tηλ.:  210-3332553/4

  Fax: 210-3332559

  e-mail: [email protected]

   

  Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

   

  Δελτίο Τύπου

   

  Η σχεδιαζόμενη για την τροποποίηση του νομού 4305/2014 για ρύθμιση χρεών με εκατό δόσεις κλίμακα είναι η παρακάτω, με τις ανάλογες εκπτώσεις στις προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής:

   

  α) Εφάπαξ:  απαλλαγή κατά ποσοστό 100%.

   

  β) Από δύο 2 έως 5 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό  90%.

   

  γ) Από 6 έως και 10 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό   80%.

   

  δ) Από 11 έως και 20 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό   75%.

   

  ε) Από 21 έως και 30 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 70%.

   

  στ) Από 31 έως και 40 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 65%.

   

  ζ) Από 41 έως και 50 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 60%.

   

  η) Από 51 έως και εξήντα 60 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 55%.

   

  θ) Από 61 έως και εβδομήντα 70 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό  50%.

   

  ι) Από 71 έως και 80 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα 45%.

   

  ια) Από 81 έως και ενενήντα 90 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 40%.

   

  ιβ) Από 91 έως και 100 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα 30%.
  http://taxheaven.gr

  Continue Reading
 • Διαγραφή ως και 50% της κύριας οφειλής προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα

  19 February 2015
  943 Views
  Comments are off for this post

  Σειρά αλλαγών στο νομικό πλαίσιο για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές…

  Όπως ανακοίνωσαν οι συναρμόδιοι υπουργοί, για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 να προχωρήσουν στην εφάπαξ εξόφληση τους ή στην τμηματική αποπληρωμή, διαγράφοντας ακόμα και το 50% της οφειλής.

  Από την ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ, φόρο ακίνητης περιούσιας, παρακρατούμενοι φόροι, μισθώματα, έσοδα υπέρ τρίτων και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.

  Με την ρύθμιση κατεβαίνει το πόσο της ελάχιστης δόσης από τα 50 ευρώ, που ισχύει ως σήμερα, στα 20 ευρώ, ενώ για όσους χρωστούν σε δυο ή περισσότερες ΔΟΥ το πόσο αυτό ανέρχεται στα 10 ευρώ.

  Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται η κατάργηση της προσαύξησης του 10%, 20% και 30% που προβλέπονταν για τα ληξιπρόθεσμα χρέη των πολιτών.

  Επιπλέον, ανεβαίνει το όριο οφειλών για προσωποκράτηση για χρέη προς το Δημόσιο από τα 5.000 ευρώ στα 50.000 ευρώ.

  http://taxheaven.gr

  Continue Reading
 • Εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία: τι αλλάζει στις ρυθμίσεις για κόκκινα δάνεια ο ΣΥΡΙΖΑ

  8 February 2015
  55613 Views
  Comments are off for this post

  Ποιες είναι οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για κόκκινα δάνεια, δόσεις σε Εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία;

  Ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια που περιλαμβάνουν ακόμη και «κούρεμα» τμήματος των οφειλών των ασθενέστερων οικονομικά δανειοληπτών ετοιμάζεται να καταθέσει στη Βουλή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

  Σύμφωνα με το newpost.gr, η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα λίγες ημέρες μετά το άνοιγμα της Βουλής, θα καταθέσει προς ψήφιση δύο νομοσχέδια που συμπυκνώνουν το περιεχόμενο του προγράμματος Θεσσαλονίκης με στόχο την ανακούφιση των πιο φτωχών κοινωνικών ομάδων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν στην διαβίωσή τους.

  Το σχέδιο ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει:

  • εξασφάλιση δωρεάν ρεύματος,
  • φθηνής ή δωρεάν στέγης, σίτισης και
  • φθηνών ή δωρεάν μεταφορών σε άπορους και άνεργους.

  Ειδικότερα το πρώτο νομοσχέδιο για τα πρώτα μέτρα δράσης για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης θα ανοίγει τον δρόμο για:

  • την παροχή δωρεάν ρεύματος σε οικογένειες που διαβούν κάτω από τα όρια της φτώχειας με κριτήρια αυτά που ήδη ισχύουν για ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο της επιχείρησης.Για το 2015 θα διατεθεί το ποσό των 59.400.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό της γενικής κυβέρνησης,
  • παραχώρηση είτε σε άδεια ακίνητα είτε σε ανακαινισμένα ακίνητα, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών, οικογενειών που ζουν στα όρια της φτώχειας μέσα από ένα πρόγραμμα που αφορά σύνολο 30.000 οικογενειών. Το εν λόγω πρόγραμμα προβλέπει και επιδότηση ενοικίου με τρία ευρώ το τετραγωνικό μινιαίως για ακίνητα έως 70 τ.μ.
  • ένα πρόγραμμα επισιτισμού άπορων ύψους 756 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, ενώ θα ψηφιστεί και η δωρεάν πρόσβαση τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους ευπαθείς και άπορους.
  • την εξίσωση του πετρελαίου θέρμανσης με τον φόρο στο πετρέλαιο κίνησης.

  Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει εκ παραλλήλου νομοσχέδιο που:

  • θα απαγορεύει την πώληση στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων από τις τράπεζες σε ξένα funds. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα αφορά στεγαστικά και καταναλωτικά που χορηγήθηκαν την τελευταία δεκαετία,
  • θα περιλαμβάνει πρόβλεψη για ρυθμίσεις των εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία και οφειλών στις εφορίες χωρίς να αποκλείεται να υπάρξει και διαγραφή μέρους των χρεών,
  • οι δόσεις προς ταμεία και εφορίες δεν θα έχουν αριθμητικό περιορισμό,
  • θα περιλαμβάνει πρόβλεψη για κατάργηση του αυτόφωρου και της προσωποκράτησης για χρέη προς το δημόσιο και κατασχέσεις λογαριασμών ιδιωτών που έχουν οφειλές στο κράτος.

  ΠΗΓΗ: fimes.gr

  Continue Reading