• ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2015

  3 August 2016
  778 Views
  Comments are off for this post
  Ε.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-Α.ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ ΙΚΕ
  ΕΤΟΣ 2015 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
                       ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
  Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  ΕπωνυμίαΕ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-Α.ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ Ι.Κ.Ε
  (Παρ.3(α) άρθρου 29)
  Νομικός τύποςΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  (Παρ.3(β) άρθρου 29)
  Περίοδος αναφοράς27.1.2015 ΕΩΣ 31.12.2015
  (Παρ.3(γ) άρθρου 29)
  Διεύθυνση έδραςΜΑΙΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 17 ΑΘΗΝΑ
  (Παρ.3(δ) άρθρου 29)
  Δημόσιο μητρώοΓ.Ε.Μ.Η
  (Παρ.3(ε) άρθρου 29)
  Συνεχιζόμενη δραστηριότηταΗ οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της
  (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
  ΕκκαθάρισηΗ οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
  (Παρ.3(ζ) άρθρου 29)
  Κατηγορία οντότηταςΠολύ Μικρή (παρ. 2(α) του άρθρου 1)
  (Παρ. 3(η) άρθρου 29)
  Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεωνΟι χρηματοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί
  (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
  Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσειςΔεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις,εγγυήσεις
  (Παρ. 16 άρθρου 29)ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του
  (Παρ. 25 άρθρου 29)Διοικητικού Συμβουλίου.
  Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκανΣυντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση
  (Παρ. 34 άρθου 29)αποτελεσμάτων  βάσει των υποδειγμάτων Β5. και Β6. αντίστοιχα.
  Continue Reading
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗ 2015

  3 August 2016
  606 Views
  Comments are off for this post
   Ε.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-Α.ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ ΙΚΕ.
  ΕΤΟΣ 2015 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
  Πίνακας διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης
  ΠεριγραφήΛογιστική βάσηΦορολογική βάσηΔιαφορά βάσεων
  Α.Λογιστικά κέρδη (προ φόρων)995,42
  Πλέον: Προσωρινές (αντιστρέψιμες) διαφορές
  α)…..
  β) …..
  Β.Σύνολο προσωρινών διαφορών
  Πλέον: Μόνιμες (μη αντιστρέψιμες) διαφορές
  α) Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες0,000,00
  β) Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις00
  Γ.Σύνολο μόνιμων διαφορών0,000,00
  Φορολογητέα κέρδη περιόδου (Α+Β+Γ)995,42
  Φόρος εισοδήματοςκαι τέλος επιτηδέυματος.1.205,34
  ζημιά μετά φόρων209,92
  Continue Reading
 • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

  3 August 2016
  600 Views
  Comments are off for this post
  Ε.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-Α.ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ ΙΚΕ.
  ΕΤΟΣ 2015 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
  Κατάσταση αποτελεσμάτων (Υπόδειγμα Β.6)20152014
  Κύκλος εργασιών (καθαρός)12.987,550,00
  Λοιπά συνήθη έσοδα00
  Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορ.προϊόντα ημικατεργασμένα)0,000,00
  Αγορές εμπορευμάτων και υλικών0,000,00
  Παροχές σε εργαζόμενους3.752,920,00
  Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων591,530,00
  Λοιπά έξοδα και ζημιές7.647,680,00
  Λοιπά έσοδα και κέρδη0,000,00
  Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)0,000,00
  Αποτέλεσμα προ φόρων995,420,00
  Φόροι1.205,340,00
  Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους-209,920,00

   

  Continue Reading
 • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 Ε.Λ.Π.

  3 August 2016
  535 Views
  Comments are off for this post
  Ε.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-Α.ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ Ι.Κ.Ε
  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2015-31/12/2015
  1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
  20152014
  Ισολογισμός (Υπόδειγμα Β.5)
  Περιουσιακά στοιχεία
  Πάγια7.346,270,00
  Μείον:  Αποσβεσμένα591,530,00
                  Απομειωμένα 0,00
  Αποθέματα0,00
  Απαιτήσεις2.650,400,00
  Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα90
  Λοιπά610,370,00
    
  Σύνολο ενεργητικού10.105,510,00
  Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
  Κεφάλαια και αποθεματικά5.190,080,00
  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις0
  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις4.915,430,00
   
   
  Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων10.105,510,00

  ΤΑΧPROODOS

  Continue Reading