• Επισήμανση: Πρόστιμο που επιβάλλεται σε απώλεια φορολογικών στοιχείων μετά την 1.1.2014

  18 February 2016
  749 Views
  Comments are off for this post

  Σύμφωνα με το άρθρο 54 του Κ.Φ.Δ.

  “[…] Άρθρο 54. Διαδικαστικές παραβάσεις

  1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:

  …..

  η) δεν συμμορφώνεται με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις του.

  2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:

  ε) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ στις περιπτώσεις ε’ και ζ’ και η’ της παραγράφου 1. […]”.

  Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1252/20.11.2015 (ερμηνευτική εγκύκλιο άρθρων 53-62 του ΚΦΔ)

  “[…]  ζ)(η) Μη συμμόρφωση του φορολογουμένου με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις του (παρ. 1 περ. η’)

  1. Για μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (άρθρο 54 παρ. 2 περ. ε’).[…]”.

   

  Σύμφωνα με το άρθρο 13 των Ε.Λ.Π. (ν.4308/2014) η  διαφύλαξη των αρχείων (βιβλίων-στοιχείων) ισχύει ως εξής :

  “[…] Άρθρο 13. Βιβλία και στοιχεία

  ….
  2. Τα λογιστικά αρχεία, φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί, φορολογικές μνήμες και αρχεία που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί πρέπει να διαφυλάσσονται κατ’ ελάχιστον:
  α) για διάστημα πέντε (5) ετών από τη λήξη του αντίστοιχου φορολογικού έτους εντός του οποίου υπάρχει η υπάρχει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης ή
  β) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Κώδικα, έως ότου παραγραφεί το δικαίωμα έκδοσης από τη Φορολογική Διοίκηση πράξης προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή ή
  γ) έως ότου τελεσιδικήσει η απαίτηση της Φορολογικής Διοίκησης σε συνέχεια διενέργειας φορολογικού ελέγχου ή έως ότου αποσβεστεί ολοσχερώς η απαίτηση λόγω εξόφλησης. […]”.

  Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4308/2014 και την σχετική ερμηνευτική ΠΟΛ.1003/31.12.2014 τα λογιστικά αρχεία περιλαμβάνουν τόσο τα τηρούμενα «λογιστικά βιβλία» όσο και τα «λογιστικά στοιχεία» (παραστατικά).

  “[…] Άρθρo 3 Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία Παράγραφος 1 (περί λογιστικού συστήματος και λογιστικών αρχείων)

  3.1.1 Το λογιστικό σύστημα μιας οντότητας περιλαμβάνει τα διάφορα λογιστικά αρχεία αλλά και τις διαδικασίες και μεθόδους για την καταχώρηση των σχετικών συναλλαγών και γεγονότων, καθώς και για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

  Τα λογιστικά αρχεία περιλαμβάνουν τόσο τα τηρούμενα «λογιστικά βιβλία» όσο και τα «λογιστικά στοιχεία» (παραστατικά). .[…]”.
  Με μια σειρά αποφάσεων του  Συμβουλίου της Επικρατείας  (ΣτΕ 4206/2011,  ΣτΕ 4782/1996, ΣτΕ 3693/1992) είχε κριθεί στο παρελθόν, ότι σε περίπτωση απώλειας βιβλίων ή στοιχείων μέσα στο χρόνο που ορίζεται για τη διαφύλαξή τους,  επιβάλλεται κατ’ αρχήν πρόστιμο, εκτός εάν ο φορολογούμενος προβάλει και αποδείξει ότι η απώλεια των βιβλίων ή στοιχείων οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, ήτοι εάν επικαλεστεί και αποδείξει ότι η απώλεια έλαβε χώρα παρά την καταβολή εκ μέρους του της άκρας επιμέλειας που επιβάλλεται από τις περιστάσεις για τη διαφύλαξή τους.

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόστιμο επιβάλλεται κατά τον χρόνο που διαπιστώνεται ή πιστοποιείται η απώλεια των βιβλίων ή στοιχείων, εάν δεν μπορεί να πιστοποιηθεί η απώλεια σε προγενέστερο χρόνο, τότε θεωρείται ότι η απώλεια λαμβάνει χώρα στον χρόνο κατά τον οποίο δηλώνεται αυτή στην αρμόδια ελεγκτική αρχή.

  Συνεπώς με βάση τα ανωτέρω, για την απώλεια αρχείων (βιβλίων ή στοιχείων) επιβάλλεται το πρόστιμο των 2.500,00 ευρώ, εκτός εάν ο φορολογούμενος μπορέσει να αποδείξει ότι η απώλεια έλαβε χώρα σε χρόνο προγενέστερο από την 1.1.2014  (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κ.Φ.Δ.) ή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (κλοπή, πυρκαγιά κλπ).

  Πηγή: Taxheaven

  Continue Reading
 • Ποια μέτρα πρότεινε η Α.ΚΙ.Ο.Ε για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ενάντια στο ασφαλιστικό

  15 February 2016
  754 Views
  Comments are off for this post

  –  Η Κ.Δ  του Ο.Ε.Ε και οι συνάδελφοι Οικονομολόγοι να προχωρήσουμε στο κλείσιμο της Γ.Γ.Π.Σ. για μια μέρα θέλοντας να δείξουμε την πλήρη αντίθεση μας, σε αυτό το ασφαλιστικό.
  –  Σε δεύτερη φάση θα πρέπει να προβούμε στο κλείσιμο των γραφείων του υπουργείου στην οδό Καρ. Σερβίας, και αυτή η πράξη να έχει διάρκεια μια εργάσιμη μέρα.

  Εάν και με αυτές τις ενέργειες η πολιτική ηγεσία δεν προβεί σε πρόταση που θα επιτρέπει την επιβίωση μας τότε:

  Α) Nα καλέσουμε του συναδέλφους να εισέρχονται μαζικά στις  ηλεκτρονικές υπηρεσίες του υπουργείου καθημερινά (10:00-14:00) ΟΛΟΙ και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με αυτούς, με στόχο την συνεχή δυσλειτουργία και  κατάρρευση  του συστήματος.

  Β) Να μην υποβάλλουμε τις φορολογικές υποχρεώσεις που πληκτρολογούμε τις οποίες να αποθηκεύουμε προσωρινά  και να τις αφήνουμε για υποβολή στην τελευταία ημέρα κάθε καταληκτικής υποβολής.

  Γ) Να εξετάσουμε την αξιοποίηση όποιας δυνατότητας έχουμε για την ανάληψη της συνολικής ευθύνης από την Κ.Δ  του Ο.Ε.Ε στο θέμα της μη  υποβολής των αποθηκευμένων δηλώσεων και.

  Δ) Να εξετάσουμε  την κατάληψη και το κλείσιμο βασικών ηλεκτρονικών υποδομών από την Κ.Δ και όσους συναδέλφους επιθυμούν να στηρίξουν την ενέργεια αυτή .

  Οι καιροί είναι σπουδαίοι το ζητούμενο είναι εμείς πόσο σπουδαίοι θα σταθούμε απέναντι τους, και απέναντι σ’ αυτούς που επιθυμούν την οικονομική και κοινωνική μας εξαθλίωση.

  Με Συναδελφικούς χαιρετισμούς

  Αλεβιζάκης Παναγιώτης
  Εκπρόσωπος της Ανεξάρτητης  Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας

  Πηγή: Taxheaven

  [15.02.2016]
  Continue Reading
 • Η τροπολογία για την παράταση προθεσμιών στο νόμο «Κατσέλη»

  9 February 2016
  896 Views
  Comments are off for this post

  Με την προς ψήφιση τροπολογία τροποποιούνται διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τις οφειλές υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και μη εξυπηρετούμενων δανείων (ν. 4336/2015, ν. 3896/2010 και ν. 4354/2015), ως εξής:

  Παρατείνεται έως τις 30-4-2016 (από 19-2-2016 που ισχύει σήμερα), η προθεσμία για την επικαιροποίηση των στοιχείων των εκκρεμών, κατά τη 19-8-2015, κύριων αιτήσεων υπαγωγής στο ν. 3869/2010.

  Απαλείφεται η προθεσμία ενός (1) μήνα από τις 14-8-2015 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4336/2015), εντός της οποίας εκδίδεται κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, για τον προσδιορισμό του τύπου της αίτησης υπαγωγής στο ν. 3869/2010καθώς και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών.

  Παρατείνεται μέχρι την 15-3-2016 (από 15-2-2016 που ισχύει σήμερα), η αναστολή για την εφαρμογή της δυνατότητας πώλησης και μεταβίβασης από πιστωτικά ιδρύματα σε πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα καθώς και σε Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων, απαιτήσεων σε καθυστέρηση που απορρέουν από τις αναφερόμενες δανειακές συμβάσεις.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Της τροπολογίας του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Ρυθμίσεις θεμάτων περί ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν.4336/2015 (Α’ 94), ν. 3869/2010 (Α’ 130) και ν. 4354/2015 (Α’ 176)» στο σχέδιο νόμου «Κύρωση: α) της από 24- 12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α’ 184)» του Υπουργείου Οικονομικών.

  I. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

  Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις συγκεκριμένων διατάξεων των νόμων 4336/2015 (Α’ 94), 3869/2010 (Α’ 130) και 4354/2015 (Α’ 176), επιδιώκεται η αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων που έχουν προκύψει από την εφαρμογή των διατάξεων περί ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων που τροποποιήθηκαν τον Αύγουστο του 2015 με την Υποπαράγραφο Α.4 της Παραγράφου Α του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94). Επίσης, παρατείνεται η περίοδος της εξαίρεσης από την πώληση σε Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (Ε.Μ.Α.Μ.Ε.Δ.) συγκεκριμένων κατηγοριών δανείων, μέχρι τη θέσπιση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου.

  II. ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

  Με την παράγραφο 1 παρατείνεται η προθεσμία επικαιροποίησης στοιχείων των εκκρεμών αιτήσεων υπαγωγής στο ν. 3869/2010, μέσω της τροποποίησης της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Υποπαραγράφου Α.4 της Παραγράφου Α του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015. Η απρόβλεπτη και αιφνίδια αύξηση των αιτημάτων προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για έκδοση αναλυτικών βεβαιώσεων οφειλών και η συνακόλουθη αδυναμία των τελευταίων να ανταποκριθούν στο φόρτο εργασίας, έχει προκαλέσει δυσχέρειες στην εκπλήρωση της υποχρέωσης των δανειοληπτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία που συνοδεύουν τις αιτήσεις υπαγωγής τους στο Ν. 3869/2010. Για το λόγο αυτό προβλέπεται η παράταση της αρχικής εξάμηνης προθεσμίας που ξεκινούσε από την έναρξη σε ισχύ του Ν. 4336/2015, μέχρι την 30η Απριλίου του έτους 2016.

  Με την παράγραφο 2 τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 με τη διαγραφή του χρονικού περιορισμού του ενός μηνός από τη δημοσίευση του ν. 4336/2015 για την έκδοση ΚΥΑ που θα προβλέπει τα συνυποβαλλόμενα με την αίτηση υπαγωγής δικαιολογητικά. Η διαγραφή αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου οι αρμόδιοι Υπουργοί να δύνανται να εκδώσουν νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση χωρίς να δεσμεύονται χρονικά, προκειμένου να αντιμετωπίσουν ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου, αν κρίνουν ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία της διαδικασίας.

  Με την παράγραφο 3 παρατείνεται η διάρκεια της αναστολής της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 4354/2015 για ένα (1) μήνα προκειμένου να καθοριστεί ορθά το εφαρμοστικό πλαίσιο της μεταβίβασης των απαιτήσεων από καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας, δάνεια και πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα Λ124/20.5.2003), καθώς και από δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το μη τροποποιούμενο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου.

  Προτεινόμενη διάταξη:

  Άρθρο ……..

  «Ρυθμίσεις θεμάτων περί ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4336/2015 (Α’ 94), ν. 3869/2010 (Α’ 130) και ν. 4354/2015 (Α’ 176)»

  1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Υποπαραγράφου Α.4 της Παραγράφου Α του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 14 του νομού 4346/2015 (ΦΕΚ Α’ 152), αντικαθίσταται ως εξής:
  «Οι οφειλέτες των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεμούμε στις 19 Αυγούστου 2015, υποχρεούνται έως τις 30 Απριλίου 2016 και εφόσον μέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεώς τους, να υποβάλουν στη γραμματεία του Δικαστηρίου όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους, επικαιροποιημένα τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010

  2. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010 (Α’ 130) διαγράφονται οι λέξεις «που θα εκδοθεί εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».

  3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του Ν. 4354/2015 (Α’ 176) τροποποιείται ως ακολούθως:
  «Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αναστέλλεται ως προς τις καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, τις συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας και τα δάνεια και τις πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6πς Μαΐου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα Λ124/20.5.2003), καθώς και τα δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, μέχρι την 15η Μαρτίου 2016».

  Αθήνα, 5.2.2016

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  Ε. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

  Πηγή: Taxheaven

  [09.02.2016]
  Continue Reading