• Η απόφαση για την παράταση των αποκλίσεων των ΜΥΦ έτους 2014

  23 December 2015
  1009 Views
  Comments are off for this post
  Με την απόφαση ΠΟΛ 1267/2015 δίνεται παράταση στην διόρθωση των αποκλίσεων των ΜΥΦ έτους 2014
  
  Συγκεκριμένα το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1022/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Ειδικά για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2014, υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι και 29/01/2016.»

  Πηγή: Taxheaven

  [23.12.2015]
  Continue Reading
 • Δ.Σ.Α. – Φορολογική μεταχείριση των ασφαλιστικών εισφορών δικηγόρων

  11 December 2015
  655 Views
  Comments are off for this post
  Αναφορικά με το ζήτημα της φορολογικής μεταχειρίσεως των ασφαλιστικών εισφορών, από το φορολογικό έτος 2015 και εντεύθεν ρυθμίζεται με την εγκύκλιο διαταγή ΠΟΛ.1113/2.6.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε., από την οποία προκύπτουν τα ακόλουθα:
   
   α) Οι ασφαλιστικές εισφορές, που έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα (εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους ή τυχόν παρατάσεώς της), ακόμη και σε επόμενο φορολογικό έτος, εκπίπτουν από τα έσοδα του φορολογικού έτους, στο οποίο αφορούν.
   
   β) Ασφαλιστικές εισφορές, που αφορούν στα έτη 2014 και επόμενα, οι οποίες καταβάλλονται εκπρόθεσμα, εκπίπτουν κατά το έτος καταβολής τους, ανεξαρτήτως του έτους που αφορούν.
   
   γ) Σε περίπτωση, που οι εκπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές ετών 2014 και επομένων έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτές θα εκπίπτουν κατά τον χρόνο καταβολής τους, σύμφωνα με την υπ’ όψιν ρύθμιση.

  Πηγή: taxheaven

  [11.12.2015]
  Continue Reading
 • ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

  11 December 2015
  850 Views
  Comments are off for this post

  Κατηγορία: Ασφαλιστικά – ΙΚΑ – ΤΕΒΕ – Λοιπά Αριθμ. Δ6/Α/Φ1/οικ.51014/2522 (ΦΕΚ Β’ 2661/10-12-2015) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247), όπως ισχύει.

  2. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 4 του Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α΄ 103) περί ρυθμίσεων συνταξιοδοτικών θεμάτων.

  3. Τις διατάξεις του άρθ. 57 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α΄88), περί της ημερομηνίας καταβολής των συντάξεων.

  4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

  5. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116).

  6. Την αριθμ. Υ29/8−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β΄ 2168).

  7. Την αριθμ. οικ. 27129/120/13−8−13 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2059), «Οργάνωση, αρμοδιότητες, διάρθρωση και λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

  8. Την ανάγκη οικονομικής διευκόλυνσης των συνταξιούχων των Ασφαλιστικών Οργανισμών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εν όψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

  9. Την ανάγκη για διευκόλυνση των συνταξιούχων των Ασφαλιστικών Οργανισμών στη συναλλαγή τους με τα Τραπεζικά Ιδρύματα της χώρας.

  10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
  αποφασίζουμε:
  Οι συντάξεις κύριες και επικουρικές των Ασφαλιστικών Οργανισμών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του μηνός Ιανουαρίου 2016 θα καταβληθούν ως εξής:

  1. Οι συντάξεις του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) και του ΟΓΑ θα καταβληθούν στις 21−12−2015 αντί της 4−1−2016.

  2. Οι συντάξεις των λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών θα καταβληθούν στις 23−12−2015 αντί της 30−12−2015.
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2015 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

  Πηγή: Taxheaven

  [11.12.015]
  Continue Reading