• Ποιά είναι τα πρόστιμα των τριμηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων (ΜΥΦ)

  24 November 2015
  729 Views
  Comments are off for this post
  Δόθηκε χθες στη δημοσιότητα η ερμηνευτική εγκύκλιος σχετικά με τα πρόστιμα που ορίζει ο ΚΦΔ, (συγκεκριμένα για τα άρθρο 53 - έως 62) και σήμερα θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το φλέγον θέμα των προστίμων που ισχύουν στις περιπτώσεις της εκπρόθεσμης ή της ελλιπούς δήλωσης συναλλαγών ή αλλιώς ΜΥΦ.
  Αναλυτικά η ΠΟΛ.1252/20.11.2015 αναφέρει:
  
  α) Μη υποβολή, εκπρόθεσμη υποβολή, ελλιπής υποβολή δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου και δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα (παρ. 1 περ. α')
  
  Για κάθε παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου (πιστωτικές και μηδενικές δηλώσεις), καθώς και φορολογικής δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα, η οποία αφορά φορολογικά έτη, υποθέσεις και περιόδους από 1.1.2014 και μετά, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ (περ. α' της παρ. 1 σε συνδυασμό με την περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 54). Δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα είναι, μεταξύ άλλων, οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών-προμηθευτών της παρ. 3 του άρθρου 14, οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών, τα έντυπα προϋπολογιστικού και απολογιστικού κόστους, οι γνωστοποιήσεις, οι δηλώσεις μητρώου (πλην της δήλωσης εγγραφής στο φορολογικό μητρώο), η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης κ.λπ.
  
  Ελλιπής δήλωση είναι η δήλωση η οποία δεν είναι πλήρης ως προς τη συμπλήρωση όλων των τυπικών στοιχείων της, ή, στην περίπτωση που έχουν αναγραφεί όλα τα τυπικά στοιχεία, αυτά δεν είναι πλήρη ή δεν έχουν αναγραφεί κατά τρόπο ώστε να απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση. Δεν θεωρείται ελλιπής η δήλωση που δεν περιλαμβάνει στοιχεία στα οποία η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να έχει πρόσβαση από άλλες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση αυτεπάγγελτης αναζήτησης, πλην των περιπτώσεων στις οποίες η προσκόμιση συγκεκριμένων δικαιολογητικών προκύπτει από το ισχύον νομοθετικό ή κανονιστικό πλαίσιο (π.χ. υπουργικές αποφάσεις καθορισμού δικαιολογητικών για τη χορήγηση απαλλαγών).
  
  Ειδικά, ελλιπής κατάσταση φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, νοείται η κατάσταση στην οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις στοιχεία, ή στην περίπτωση που έχουν συμπεριληφθεί, αυτά δεν είναι πλήρη ή δεν έχουν αναγραφεί κατά τρόπο ώστε να απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση του φορολογούμενου.
  
  Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι στην παρ. 3 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ. αναφέρονται τα εξής αναφορικά με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις:
  
  "[...] 3. Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών και πελατών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα). Οι καταστάσεις του προηγούμενου εδαφίου αφορούν φορολογικά στοιχεία που σχετίζονται αποκλειστικά με την επαγγελματική εξυπηρέτηση, καθώς και την εκπλήρωση του σκοπού των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου. Για τις λιανικές συναλλαγές υποβάλλονται συγκεντρωτικά δεδομένα [...]".
  
  
  
  Ας δούμε όμως  τι ορίζεται στην ΠΟΛ.1022/7.1.2014 σχετικά με την  υποβολή των καταστάσεων αυτών από τους υπόχρεους και μη στην τήρηση βιβλίων: 
  
  
  
  1. Οι καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων του άρθρου 1 της παρούσας, υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, ως εξής:
  
  α) από τους εκδότες, τριμηνιαίως ανεξαρτήτως κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής τους από την τήρηση αυτών, καθώς και της υποχρέωσης ή μη υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το τρίμηνο που αφορούν,
  
  β) από τους λήπτες, υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που τηρούν:
  
  βα) διπλογραφικά βιβλία, τριμηνιαίως, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το τρίμηνο που αφορούν
  ββ) απλογραφικά βιβλία, τριμηνιαίως, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το τρίμηνο που αφορούν,
  
  γ) από τους λήπτες, μη υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και τους αγρότες, φυσικά πρόσωπα, που εντάσσονται είτε στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., οι οποίοι όμως δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων, είτε στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη του εκάστοτε ημερολογιακού έτους.
  
  δ) από τους εκδότες και τους λήπτες φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους προβλέπεται μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους, με βάση σχετικές διατάξεις, υποβάλλονται το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, που αφορούν.
  
   
  
  Αναλυτικά λοιπόν οι καταστάσεις που υποβάλλονται ανά επιχείρηση παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
  
   
  
  Πίνακας υποβολής των μηνιαίων συγκεντρωτικών για το έτος 2014 
  
  Κατάσταση πελατών (έσοδα)
  
  Υπόχρεοι	Περίοδοι	Υποβάλλονται
  Υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.(με διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία)
  
  Α' τρίμηνο 2014
  
  Β' τρίμηνο 2014
  
  Γ' τρίμηνο 2014
  
  Δ' τρίμηνο 2014
  
  Υποβάλλονται μέχρι και 30 Νοεμβρίου 2015
  
  Αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.(φυσικά πρόσωπα)
  Αγρότες ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.*(φυσικά πρόσωπα)
  Μη υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων) Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ.
  * Μόνο για τα τιμολόγια πώλησης που τυχόν εκδίδουν οι ίδιοι για το σύνολο της παραγωγής τους
  
   
  
  
  Κατάσταση προμηθευτών(έξοδα)
  
  Υπόχρεοι	Περίοδοι	Υποβάλλονται
  Υπόχρεοι υποβολής
  περιοδικής δήλωσης
  Φ.Π.Α.
  (με διπλογραφικά ή
  απλογραφικά βιβλία)
  
  Α' τρίμηνο 2014
  
  Β' τρίμηνο 2014
  
  Γ' τρίμηνο 2014
  
  Δ' τρίμηνο 2014
  
  Υποβάλλονται μέχρι και 30 Νοεμβρίου 2015
  
   
  
  Αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.
  (φυσικά πρόσωπα)
  Αγρότες ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.*
  (φυσικά πρόσωπα)
  Μη υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.
  (ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων)
  Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ.
  
  Ετήσια (όλο το 2014)
  
  Υποβάλλονται μέχρι και 30 Νοεμβρίου 2015
  
   
  
  Σύμφωνα επίσης με την ίδια ως άνω απόφαση (ΠΟΛ.1022/7.1.2014), για τις διασταυρώσεις των ως άνω καταστάσεων ισχύουν τα εξής:
  
  Διασταυρώσεις και Εκκαθάριση
  
  Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, τα υποβληθέντα στοιχεία των καταστάσεων πελατών−προμηθευτών διασταυρώνονται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και οι ασυμφωνίες και αποκλίσεις αναρτώνται στους «λογαριασμούς» των υπόχρεων προσώπων, που τηρούνται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής και περαιτέρω διόρθωσης αυτών. Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, μπορεί να υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος του Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους που αφορούν. Δεν απαιτείται η διόρθωση των ως άνω αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία των αποκλίσεων ανά αντισυμβαλλόμενο δεν ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ.Ειδικά για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2014, υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι και 31/12/2015. Για το ημερολογιακό έτος 2015, η τροποποιητική δήλωση για τη διόρθωση των αποκλίσεων υποβάλλεται μέχρι και 30/11/2016.
   
  
  Από την μελέτη των ανωτέρω συνάγεται ότι:
  
  α) Οι συνολικές καταστάσεις που υποβάλλονται στη διάρκεια ενός έτους είναι 4 (επιχειρήσεις με διπλογραφικά και απλογραφικά βιβλία, αγρότες, κ.λπ.). 
  
  β) Το πρόστιμο των 100 ευρώ επιβάλλεται στις πληροφοριακές καταστάσεις, όχι μόνο στην εκπρόθεσμη υποβολή, αλλά και στην ελλειπή υποβολή.
  
  
  
  Συμπερασματικά για το έτος 2014 και δεδομένου ότι τα στοιχεία προμηθευτών (έξοδα) μπορούν να διορθωθούν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2015 τα πρόστιμα στις περιπτώσεις που δεν υποβληθούν οι καταστάσεις ή υποβληθούν με απόκλιση άνω των 100 ευρώ μπορούν στο χειρότερο σενάριο και εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις σε όλες τις καταστάσεις και των τεσσάρων τριμήνων, να φτάσουν τα 400,00 ευρώ ανά ΑΦΜ (φορολογούμενο), επειδή πρόκειται για τέσσερις δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα. Τονίζουμε ότι αυτό είναι το χειρότερο σενάριο που μπορεί να συμβεί, εάν και εφόσον υπάρξουν αποκλίσεις στις καταστάσεις όλων των τριμήνων του 2014, τόσο για τα έσοδα, όσο και για τα έξοδα.
  
  Στο καλύτερο σενάριο και εφόσον η φορολογική Διοίκηση δεχθεί για το 2014 ότι όλες οι καταστάσεις αποτελούν μέρος μιας και μόνο πληροφοριακής κατάστασης τότε, τα πρόστιμο που θα επιβληθεί θα είναι 100 ευρώ, εφόσον φυσικά υπάρχουν αποκλίσεις στις καταστάσεις αυτές μεγαλύτερες των 100,00 ευρώ.
  
  Δυστυχώς, η Γ.Γ.Δ.Ε. με την ΠΟΛ.1252/20.11.2015 δεν ξεκαθαρίζει ποιο από τα δύο σενάρια θα ισχύσει, αν και πολύ φοβούμαστε ότι το χειρότερο σενάριο είναι αυτό που προκρίνεται σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις.
  
  Κατά την άποψή μας, παρόλο που ενδεχομένως να προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις (έτσι όπως τις έχουμε ερμηνεύσει με τη δική μας προσέγγιση) ότι οι καταστάσεις που υποβάλλονται είναι περισσότερες από μία, λόγω των συνεχόμενων παρατάσεων της εν λόγω υποχρέωσης, το αποτέλεσμα είναι ότι οι καταστάσεις αυτές θυμίζουν έντονα τις ετήσιες συγκεντρωτικές καταστάσεις του παρελθόντος, οπότε είναι σωστό να επιβληθεί ένα μόνο πρόστιμο 100 ευρώ. 
  
  Βέβαια, όπως έχουμε ξαναγράψει, Πρέπει να καταργηθούν τα πρόστιμα των ΜΥΦ, αλλιώς θα υπάρξουν τεράστια προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση το υπ. Οικονομικών θα πρέπει να δώσει ένα τέλος στην απίστευτη ταλαιπωρία που υφιστάμεθα σαν κλάδος, είτε καταργώντας άμεσα τα πρόστιμα, είτε δίνοντας και νέα παράταση μέχρι την τελική διευθέτηση του ζητήματος.

  Πηγή: taxheaven

  [24.11.2015]
  Continue Reading
 • Εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9: Ένα μόνο πρόστιμο όταν επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές

  24 November 2015
  664 Views
  Comments are off for this post
  Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
  Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά
  Λογιστής - φοροτεχνικός
  Μέλος της επιστημονικής ομάδας του TAXHEAVEN
  
  
  Στην ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ.1252/20.11.2015 που δημοσιεύθηκε χθες (σ.σ. 22.11.2015) αναφορικά με τα πρόστιμα του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013), εκτός των άλλων αναφέρεται και μια σημαντική παράμετρος που αφορά στα πρόστιμα των τροποποιητικών δηλώσεων Ε9. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται τα εξής: 
  
   θ) Εφαρμογή του άρθρου 54 στις φορολογίες κεφαλαίου 
  
  [...] Ειδικά για τις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών και νομικών προσώπων, δεδομένου ότι οι δηλώσεις αυτές συντίθενται μηχανογραφικά από το Υπουργείο Οικονομικών με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9), δεν επιβάλλεται πρόστιμο, εφόσον έχει επιβληθεί πρόστιμο για την εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων Ε9. Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) σε περισσότερα του ενός έτη, ο αρμόδιος Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. επιβάλλει ένα μόνο πρόστιμο, εφόσον στις δηλώσεις αυτών των ετών επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές. Σε περίπτωση που σε κάποιο έτος περιλαμβάνονται και άλλες μεταβολές, επιβάλλεται πρόστιμο χωριστά για κάθε έτος. Το πρόστιμο επιβάλλεται, σύμφωνα με τα ισχύοντα, στο έτος που δημιουργείται η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης [...].
  
  Θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε στο σημείο αυτό όσα αναγράφονται ανωτέρω, μέσω της παράθεσης δύο παραδειγμάτων:
  
  α) Εάν ένας φορολογούμενος θέλει να προβεί σε διορθώσεις που αφορούν για παράδειγμα στη διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων ενός ακινήτου -τα οποία είχαν αναγραφεί εκ παραδρομής λανθασμένα στη δήλωση Ε9 κατά το παρελθόν- και για το λόγο αυτό πρέπει να υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις από το 2010 και μετά, τότε για την περίπτωση αυτή θα του επιβληθεί ένα μόνο πρόστιμο 100,00 ευρώ και όχι ένα για κάθε τροποποιητική δήλωση Ε9. 
  
  β) Έστω ότι ο ανωτέρω φορολογούμενος πρέπει να διορθώσει τα τετραγωνικά του ακινήτου που αναφέρθηκε παραπάνω στο παράδειγμα α' (από το έτος 2010 και μετά), αλλά και τον όροφο ενός άλλου ακινήτου που είχε αναγραφεί λανθασμένα εκ παραδρομής (από το έτος 2012 και μετά). Ο εν λόγω φορολογούμενος πρέπει να υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 από το 2010 και μετά, έτσι ώστε να διορθώσει την εικόνα της περιουσιακής του κατάστασης. Όμως, επειδή στο έτος 2012 ουσιαστικά υπάρχουν δύο μεταβολές, τότε θα επιβληθούν δύο πρόστιμα των 100,00 ευρώ, αφού στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι «Σε περίπτωση που σε κάποιο έτος περιλαμβάνονται και άλλες μεταβολές, επιβάλλεται πρόστιμο χωριστά για κάθε έτος». 
  
  Εν προκειμένω, θα επιβληθεί ένα πρόστιμο 100,00 ευρώ για το έτος 2010 κι ένα πρόστιμο 100,00 ευρώ για το έτος 2012, αφού στα έτη αυτά δημιουργήθηκε η υποχρέωση υποβολής της ορθής δήλωσης Ε9.
  
  γ) Αν ο ανωτέρω φορολογούμενος έχει μεταβολές (λάθος τετραγωνικά, λανθασμένη αναγραφή ορόφων, κ.λπ.) σε όλα τα έτη (από το 2010 και μετά) κι εξ αυτού του λόγου πρέπει να υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 προκειμένου να αποτυπώσει την ορθή περιουσιακή του κατάσταση, τότε για τις τροποποιήσεις αυτές των δηλώσεων Ε9 θα του επιβληθεί πρόστιμο 100,00 ευρώ για κάθε έτος. 
  
  Τα ανωτέρω έχουν καταγραφεί με βάση τη δική μας ερμηνευτική προσέγγιση, μελετώντας την εγκύκλιο ΠΟΛ.1252/20.11.2015, τις κείμενες διατάξεις, αλλά χρησιμοποιώντας ως βάση και την κοινή λογική. Βέβαια, αυτό που πρέπει να καταστεί σαφές στους ανθρώπους που εργάζονται στο υπ. Οικονομικών και ασχολούνται με τα θέματα της φορολογίας κεφαλαίου, είναι ότι δεν είναι λογικό να επιβάλλονται πρόστιμα σε όλες τις διορθώσεις που γίνονται στις δηλώσεις Ε9. Αντιλαμβανόμαστε τους λόγους επιβολής των διαδικαστικών παραβάσεων του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. (όσον αφορά στη φορολογία κεφαλαίου) και το ρόλο που παίζουν στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, όμως πρέπει να υπάρχουν και εξαιρέσεις για ορισμένες περιπτώσεις που εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι δεν επηρεάζουν τη φορολογητέα ύλη για την επιβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. 
  
  Έχουμε γράψει πολλές φορές ότι πρέπει να καταργηθεί το πρόστιμο των 100 ευρώ για όσες τροποποιήσεις δηλώσεων Ε9 αφορούν για παράδειγμα στην αναγραφή ή στη διόρθωση του αριθμού παροχής ρεύματος της Δ.Ε.Η., στη διόρθωση του αριθμού της οδού του ακινήτου -εφόσον δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με τον υπολογισμό της αξίας-, στη συμπλήρωση της στήλης 32 «ειδική κατηγορία» του πίνακα 1 με τον κωδικό 8 «κενό κτίσμα» (σ.σ. δείτε το σχετικό άρθρο για το λόγο συμπλήρωσής του κωδικού αυτού που αρκετοί τον αγνοούν: Η μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. κατά ποσοστό 60% στα ημιτελή κτίσματα ), καθώς και σε άλλες περιπτώσεις από τις οποίες δεν επηρεάζεται η αξία των ακινήτων ή ο φόρος. Η ποινή αυτή δεν έχει νόημα σε τέτοιες περιπτώσεις και ουσιαστικά τιμωρεί τους φορολογούμενους που ουσιαστικά δεν έκαναν και κανένα τραγικό λάθος που επηρεάζει τα δημόσια έσοδα. 
  
  Ευελπιστούμε να εισακουστούν οι προβληματισμοί μας και να δοθεί λύση και για τις περιπτώσεις αυτές.

  Πηγή: taxheaven

  [24.11.2015]

   

   

  Continue Reading