• Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών οντοτήτων που εφαρμόζουν απλογραφικό λογιστικό σύστημα στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) από την τήρηση αρχείου αποθεμάτων και τη διενέργεια φυσικής απογραφής

  19 February 2015
  963 Views
  Comments are off for this post

  ΑΠΟΦΑΣΗ

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
  Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α΄).

  1. Το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»
  2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
  3. Την Πράξη 20/25−6−2014 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 360 ΥΟΔΔ), περί επιλογής και διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
  4. Ότι, από 1.1.2015, με την καθιέρωση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, επέρχονται ορισμένες διαφοροποιήσεις ως προς την τήρηση βιβλίων από συγκεκριμένες κατηγορίες οντοτήτων και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητο να παρασχεθούν σε αυτές τις κατηγορίες, οι αναγκαίες διευκολύνσεις για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
  5. Ότι υπάρχουν κατηγορίες επιτηδευματιών οι οποίοι:

   α) είτε αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα για τη σύνταξη απογραφής λόγω, διαζευκτικά ή αθροιστικά, του μικρού μεγέθους του αντικειμένου των εργασιών τους, ή του μεγάλου αριθμού ειδών ή/και παρεμφερούς φύσης ή/και μικρής αξίας ανά τεμάχιο αποθεμάτων, είτε

   β) δεν διαθέτουν αξιόλογα αποθέματα αγαθών στο τέλος της χρήσης ή/και τα αποθέματά τους δεν παρουσιάζουν διακύμανση από έτος σε έτος, και ως εκ τούτου η απογραφή τους δεν παρουσιάζει ουσιαστικό φορολογικό ενδιαφέρον.

  6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν δημιουργείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

   αποφασίζουμε:

   Άρθρο 1

   1. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου οντότητες που εμπίπτουν στην παράγραφο 2γ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014, όταν κατατάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του ιδίου νόμου και εκ του λόγου αυτού συντάσσουν μόνο Κατάσταση Αποτελεσμάτων (απλογραφικό λογιστικό σύστημα), δύνανται να μη διενεργούν φυσική απογραφή των αποθεμάτων τους στο τέλος της ετήσιας περιόδου (φορολογικό έτος) καθώς και να μην τηρούν το αρχείο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 4308/2014.

   2. Η δυνατότητα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παρέχεται όταν η οντότητα έχει ως κύριο αντικείμενο των εργασιών της (άνω του 50% του συνόλου του καθαρού κύκλου εργασιών από πώληση αγαθών) μία από τις παρακάτω δραστηριότητες:

  2.1. Εκμετάλλευση λατομείου (απλή εξόρυξη αργών λίθων επεξεργασία λατομικών προϊόντων).
  2.2. Κατασκευή ή εμπορία σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων.
  2.3. Εκμετάλλευση τυπογραφείου γενικά.
  2.4. Φωτογραφείο και εργαστήριο εμφανίσεως φίλμς − εκτυπώσεις φωτογραφιών γενικώς.
  2.5. Εκδόσεις εφημερίδων και περιοδικών.
  2.6. Βιβλιοδετείο.
  2.7. Εργαστήριο φωτοτυπιών και πολυγραφήσεων.
  2.8. Αρτοποιείο, πρατήριο άρτου, ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής (πώληση σε ιδιώτες καταναλωτές, λιανική ή κυρίως λιανική).
  2.9. Γαλακτοζαχαροπλαστείο και γαλακτοπώλης γενικά (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
  2.10. Εμπορία ειδών διατροφής (παντοπωλείο, μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ, κ.λπ., πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
  2.11. Εμπορία νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
  2.12. Οπωρολαχανοπώλης (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
  2.13. Εμπορία ρακών ή απορριμμάτων.
  2.14. Εμπορία ψιλικών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
  2.15. Πρακτορείο εφημερίδων και περιοδικών γενικά.
  2.16. Ανθοπωλείο.
  2.17. Εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κέντρα διασκέδασης, μπαρ, καφετέριες, κυλικεία, αναψυκτήρια ή συναφείς δραστηριότητες, καθώς και οι αυτόματοι πωλητές συναφών ειδών.
  2.18. Εμπορία ειδών βιβλιοπωλείου (πώληση χονδρική − λιανική).
  2.19. Εμπορία ειδών χαρτοπωλείου (φάκελοι, γραφική ύλη, κ.λπ.), ειδών σχεδιάσεως και συναφών οργάνων (πώληση χονδρική − λιανική).
  2.20. Εκδόσεις βιβλίων γενικά.
  2.21. Παραγωγή ή εμπορία τυροπιτών, σάντουιτς και συναφών ειδών (πώληση χονδρική − λιανική).
  2.22. Φαρμακείο.
  2.23. Πωλήσεις ηλεκτρονικών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων (χονδρική ή λιανική).
  2.24. Υλικά ραπτικής και υποδηματοποιίας (χονδρική − λιανική).
  2.25. Πωλήσεις σιδηρικών εργαλείων χειρός και ειδών κιγκαλερίας (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
  2.26. Είδη υγιεινής διατροφής (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
  2.27. Παλαιοσίδερα, σίδηρος και παλαιά μέταλλα (σκραπ).
  2.28. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων (που αγοράζονται με το βάρος). Σε περίπτωση σύνταξης απογραφής των ειδών αυτών, αυτή δύναται α διενεργείται με το βάρος και όχι κατ’ είδος.
  2.29. Εμπορία ψιλικών και ζαχαρωδών προϊόντων (πώληση χονδρική − λιανική).
  2.30. Εμπορία παλαιών γραμματοσήμων και συναφών.
  2.31. Εμπορία ψιλικών − κλωστικών ραφής και πλεξίματος, νημάτων, εργόχειρων, κεντημάτων και συναφών ειδών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
  2.32. Αγρότες (ειδικού και κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.) και αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
  2.33. Παλαιοπώλης (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
  2.34. Εμπορία μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υφασμάτων λαϊκής κατανάλωσης (που αγοράζονται ή πωλούνται με το βάρος).
  2.35. Εμπορία ψευδοκοσμημάτων γενικά (πώληση λιανική ή χονδρική).
  2.36. Εμπορία αγαθών που προέρχονται από πλειστηριασμούς.
  2.37. Πρατήρια καπνοβιομηχανικών προϊόντων (πώληση χονδρική).
  2.38. Εμπορία ωδικών πτηνών, μικρών ζώων, τροφών και εξαρτημάτων αυτών, διακοσμητικών ψαριών, πτηνών, ζώων και συναφών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
  2.39. Εμπορία χρωμάτων βερνικιών στόκων και λοιπών συναφών (λιανικώς ή κυρίως λιανικώς).
  2.40. Κτηνιατρικά φαρμακεία.
  2.41. Κρεοπώλες (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
  2.42. Εκμεταλλευτής περιπτέρου.
  2.43. Πωλήσεις οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως, καθώς και ο αγρότης που πωλεί τα προϊόντα παραγωγής του από λαϊκές αγορές.
  1. Μια οντότητα θεωρείται ότι πωλεί κυρίως λιανικά (κυρίως λιανική πώληση) όταν οι πωλήσεις σε ιδιώτες καταναλωτές υπερβαίνουν το 50% του συνόλου του καθαρού κύκλου εργασιών από πώληση αγαθών.

   Άρθρο 2

   1. Η πολύ μικρή οντότητα, βάσει της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 και της παραγράφου 11 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου, που συντάσσει μόνο Κατάσταση Αποτελεσμάτων (απλογραφικό λογιστικό σύστημα) και έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία (πρατήριο) υγρών καυσίμων ή/και πετρελαίου θέρμανσης, προσδιορίζει τα αποθέματά της βάσει του συστήματος εισροών−εκροών.

   2. Η οντότητα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που πωλεί, πέραν των υγρών καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης, λιπαντικά ή και τσιγάρα, δύναται να μη διενεργεί απογραφή αυτών των ειδών όταν ο ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών εξ’ αυτών των αγαθών (λιπαντικά και τσιγάρα) δεν υπερβαίνει το ποσό της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του νόμου 4308/2014 (150.000 ευρώ).

   3. Όταν η οντότητα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου διατηρεί και άλλη δραστηριότητα πώλησης αγαθών, πέραν των αναφερόμενων αγαθών στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η άλλη δραστηριότητα κρίνεται αυτοτελώς σε ό,τι αφορά τη διενέργεια απογραφής αποθεμάτων. Συγκεκριμένα, η οντότητα αυτή δύναται να μη διενεργεί φυσική απογραφή για τα αγαθά της εν λόγω δραστηριότητας, όταν ο ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών της δραστηριότητας αυτής δεν υπερβαίνει το ποσό της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του νόμου 4308/2014 (150.000 ευρώ).

   4. Η οντότητα του παρόντος άρθρου δεν εμπίπτει στις ρυθμίσεις του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

   Άρθρο 3

   Η παρούσα ισχύει για το φορολογικό έτος (περίοδο) 2015 και εφεξής.

   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ακριβές Αντίγραφο

  Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

  Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
  http://www.taxheaven.gr

  Continue Reading
 • Η νέα κλίμακα ρύθμισης χρεών με 100 δόσεις

  19 February 2015
  741 Views
  Comments are off for this post

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Νίκης 5-7

  10180 Αθήνα

   

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Tηλ.:  210-3332553/4

  Fax: 210-3332559

  e-mail: press@minfin.gr

   

  Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

   

  Δελτίο Τύπου

   

  Η σχεδιαζόμενη για την τροποποίηση του νομού 4305/2014 για ρύθμιση χρεών με εκατό δόσεις κλίμακα είναι η παρακάτω, με τις ανάλογες εκπτώσεις στις προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής:

   

  α) Εφάπαξ:  απαλλαγή κατά ποσοστό 100%.

   

  β) Από δύο 2 έως 5 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό  90%.

   

  γ) Από 6 έως και 10 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό   80%.

   

  δ) Από 11 έως και 20 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό   75%.

   

  ε) Από 21 έως και 30 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 70%.

   

  στ) Από 31 έως και 40 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 65%.

   

  ζ) Από 41 έως και 50 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 60%.

   

  η) Από 51 έως και εξήντα 60 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 55%.

   

  θ) Από 61 έως και εβδομήντα 70 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό  50%.

   

  ι) Από 71 έως και 80 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα 45%.

   

  ια) Από 81 έως και ενενήντα 90 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 40%.

   

  ιβ) Από 91 έως και 100 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα 30%.
  http://taxheaven.gr

  Continue Reading
 • Διαγραφή ως και 50% της κύριας οφειλής προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα

  19 February 2015
  754 Views
  Comments are off for this post

  Σειρά αλλαγών στο νομικό πλαίσιο για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές…

  Όπως ανακοίνωσαν οι συναρμόδιοι υπουργοί, για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 να προχωρήσουν στην εφάπαξ εξόφληση τους ή στην τμηματική αποπληρωμή, διαγράφοντας ακόμα και το 50% της οφειλής.

  Από την ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ, φόρο ακίνητης περιούσιας, παρακρατούμενοι φόροι, μισθώματα, έσοδα υπέρ τρίτων και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.

  Με την ρύθμιση κατεβαίνει το πόσο της ελάχιστης δόσης από τα 50 ευρώ, που ισχύει ως σήμερα, στα 20 ευρώ, ενώ για όσους χρωστούν σε δυο ή περισσότερες ΔΟΥ το πόσο αυτό ανέρχεται στα 10 ευρώ.

  Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται η κατάργηση της προσαύξησης του 10%, 20% και 30% που προβλέπονταν για τα ληξιπρόθεσμα χρέη των πολιτών.

  Επιπλέον, ανεβαίνει το όριο οφειλών για προσωποκράτηση για χρέη προς το Δημόσιο από τα 5.000 ευρώ στα 50.000 ευρώ.

  http://taxheaven.gr

  Continue Reading
 • Οι σημαντικότερες αλλαγές στην φορολογία αλλά και σε άλλους τομείς που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων

  9 February 2015
  1180 Views
  Comments are off for this post

  O Πρωθυπουργός εξήγγειλε :

  Εξεταστική για το πως φτάσαμε ως εδώ

  Ανέφερε σχετικά :«Προχωράμε στη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τα μνημόνια για να διαλευκανθούν όλες οι πτυχές, όχι για να εκδικηθούμε τους πολιτικούςμας αντιπάλους, άλλωστε τις πολιτικές ευθύνες τις αποδίδει ο λαός», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στη Βουλή.

  Για τη λειτουργία της ΕΡΤ πρόσθεσε:

  «Επανασυστήνουμε την ΕΡΤ από μηδενική βάση. Θα αποκαταστήσουμε μια τεράστια αδικία, ένα έγκλημα σε βάρος του ελληνικού λαού και της δημοκρατίας που συντελέστηκε στις 11 Ιουνίου του 2013. Τη μέρα της ντροπής, τη μέρα του μαύρου στις οθόνες μας».

  Μετανάστευση

  «Με τη νέα κυβέρνηση για πρώτη φορά στη χώρα, μία απλή διεύθυνση μετανάστευσης μετατρέπεται σε υπουργείο, σε χαρτοφυλάκιο, όπως σε όλες τις χώρες της Ευρώπης» σημείωσε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι «πρωταρχικός ρόλος του νέου χαρτοφυλακίου αποτελεί η άμεση ψήφιση του νόμου περί ιθαγένειας για τα παιδιά δεύτερης γενιάς».

  Προνόμια βουλευτών

  θα μειωθεί θεαματικά ο αριθμός των συμβούλων και των μετακλητών υπαλλήλων που έχουν υπουργοί και βουλευτές, θα μειωθούν κατά 50% τα πολυτελή υπουργικά αυτοκίνητα,

  Παράλληλα, ζήτησε να εξεταστεί εάν υπάρχουν περιθώρια να καταργηθούν και τα βουλευτικά ΙΧ.
  – Αμεση αποσυμφόρηση των υπουργείων από στρατιές συμβούλων και μετακλητών υπαλλήλων
  – Μείωση στο ήμισυ των 700 αυτοκινήτων που διαθέτουν τα υπουργεία
  – Πώληση του ενός εκ των τριών κυβερνητικών αεροσκαφών
  – Στην ίδια κατεύθυνση, είπε, «ζητώ από την πρόεδρο της Βουλής να επανεξετάσει το βουλευτικό αυτοκίνητο, γιατί δεν πιστεύω ότι βουλευτές στερούνται οικονομικής δυνατότητας να κινούνται με δικά τους έξοδα».
  – Περιορισμός του προσωπικού του Μεγάρου Μαξίμου κατά 30%
  – Μείωση της φρουράς του πρωθυπουργού κατά 40%
  – Το ίδιο και για τους υπουργούς

  Φορολογικά

  Δεσμεύσεις για εσωτερικούς ελέγχους στα τελωνεία, πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων και πετρελαίου και τριγωνικές συναλλαγές.

  Εσωτερικοί έλεγχοι στα τελωνεία, λαθρεμπόριο καυσίμων και πετρελαίου και τριγωνικές συναλλαγές είναι στο επίκεντρο των προγραμματικών εξαγγελιών της κυβέρνησης, σύμφωνα με όσα ανήγγειλε ο πρωθυπουργός στη Βουλή.

  Όπως τόνισε ο κ. Τσίπρας, ενεργοποιείται και επιταχύνεται ο έλεγχος στις λίστες που αφορούν εξαγωγές κεφαλαίων και εμβάσματα στο εξωτερικό (λίστες Λαγκάρντ και Λιχτενστάιν).

  Ο πρωθυπουργός επίσης υπέδειξε τις οικονομικές ελίτ και στα ανώτερα στρώματα των ελευθέρων επαγγελματιών ως υπεύθυνους για τη φοροδιαφυγή.
  Προανήγγειλε ένα σταθερό, αλλά δίκαιο φορολογικό σύστημα, το οποίο θα βασιστεί στην ενιαία και προοδευτική κλίμακα.

  -Καθιέρωση ενιαίας προοδευτικής κλίμακας και θέσπιση αφορολογήτου στο 12.000 ευρώ και η κυβέρνηση θα προχωρήσει στη δημιουργία περιουσιολογίου.
  -Καταργείται ο ΕΝΦΙΑ από τον ΦΜΑΠ το 2015. Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους Έλληνες πολίτες να καταβάλουν τις τελευταίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ του 2015 ώστε να ενισχυθούν τα δημόσια έσοδα.

  -Προανήγγειλε αυστηρά μέτρα για τον έλεγχο της φορολογικής διοίκησης και ρυθμίσεις 100 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Ταμεία και εφορία. Παράλληλα αναφέρθηκε στην κατάργηση των οφειλών προς το Δημόσιο ως διαρκές αδίκημα.

  -Καταγραφή περιουσίας σε Ελλάδα και εξωτερικό για τον προσδιορισμό της φοροδοτικής ικανότητας του κάθε πολίτη.

  -Διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού των ελεγκτικών υπηρεσιών και αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

  -Κάθε αλλαγή του φορολογικού δικαίου θα κωδικοποιείται άμεσα με την ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών.

  Εργατικά
  -Αναφέρθηκε στην σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ έως το 2016, στην επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της διαιτησίας.

  Πλειστηριασμοί κόκκινα δάνεια
  Ιδρυση Επενδυτικής Τράπεζας, τροποποίηση νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας του ΤΧΣ, ώστε το δημόσιο να μπορεί να ασκήσει χωρίς περιορισμούς τα δικαιώματά του στις τράπεζες, αλλά με σεβασμό και στα δικαιώματα των ιδιωτών μετόχων.

  Παράλληλα ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι «οι τράπεζες μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής», ενώ τόνισε ότι θα υπάρξει δημιουργία ενδιάμεσου φορέα για τα κόκκινα δάνεια, προκειμένου να υπάρξει και προστασία για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, χωρίς, όμως, και επιβάρυνσή των ισολογισμών των τραπεζών.

  Ξεκαθάρισε ότι απαγορεύεται κάθε πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας αλλά και η πώληση ενυπόθηκων δανείων, χωρίς την ενημέρωση του οφειλέτη, σε μη αναγνωρισμένους ομίλους και κερδοσκόπους.


  —————-

  Ολόκληρη η ομιλία του πρωθυπουργού:

  Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ανάκτηση της λαϊκής μας κυριαρχίας, η αποκατάσταση του ισότιμου ρόλου της χώρας μας στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η αποκατάσταση της αξιοπρέπειας του λαού μας, η κοινωνική δικαιοσύνη και η πολιτισμική αναγέννηση της πατρίδας μας αποτελούν τους βασικούς στόχους της Κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας που συγκροτήσαμε μετά την κυρίαρχη επιλογή του λαού μας στις 25 Ιανουαρίου.

  Έχω πλήρη συναίσθηση των δυσκολιών και της ευθύνης, έχω πλήρη συναίσθηση ότι το όραμα μιας Ελλάδας οικονομικά αυτοδύναμης, κοινωνικά δίκαιης και εθνικά υπερήφανης περνάει μέσα από τις συμπληγάδες πέτρες μιας σκληρής και δύσκολης διαπραγμάτευσης με τους εταίρους μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περνάει όμως και μέσα από την αποφασιστικότητά μας να συγκρουστούμε με τις παθογένειες και δυσλειτουργίες εδώ στο εσωτερικό της χώρας, να συγκρουστούμε με ένα καθεστώς πολιτικής και οικονομικής εξουσίας που βύθισε τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας στην κρίση και στη διεθνή απαξίωση.

  Η πορεία της ανασυγκρότησης και της ανόρθωσης της πατρίδας μας θα είναι μακρόχρονη. Στηριγμένοι στις αστείρευτες δυνάμεις ενός ενωμένου και κυρίαρχου λαού, θα κάνουμε το όραμα πραγματικότητα. Με τη διαρκή εμπιστοσύνη και στήριξη του λαού μας θα οικοδομήσουμε μία Ελλάδα οικονομικά αυτοδύναμη, ανεξάρτητη και κυρίαρχη, ισότιμο εταίρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη.

  Με μία ανεξάρτητη πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική, θα αξιοποιήσουμε την αστείρευτη γεωπολιτική δυναμική της πατρίδας μας, προκειμένου να υπερασπιστούμε την ειρήνη, τη σταθερότητα και την απαρέγκλιτη εφαρμογή του διεθνούς δικαίου στην εύθραυστη περιοχή μας.

  Και όλα αυτά θα τα πετύχουμε, γιατί έχουμε σχέδιο ρεαλιστικό, έχουμε στρατηγική διαπραγματευτική, κυρίως, όμως, γιατί δεν έχουμε δεσμεύσεις, παρά μονάχα μία, να υπηρετήσουμε το συμφέρον του λαού μας, να υπηρετήσουμε το εθνικό συμφέρον.

  Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν παρουσιάσω αναλυτικά τις προγραμματικές δηλώσεις και ζητήσω την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής στην Κυβέρνησή μας, αισθάνομαι την ανάγκη να διαβεβαιώσω για μια ακόμη φορά από αυτό το Βήμα τους Έλληνες Βουλευτές, αλλά και το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, ότι η αμετάκλητη απόφαση της Κυβέρνησής μας είναι να τιμήσει και να εφαρμόσει στο σύνολό τους τις προεκλογικές προγραμματικές μας δεσμεύσεις, με πλήρη σεβασμό στη λαϊκή βούληση, όπως αυτή εκφράστηκε με την ψήφο του λαού μας στις πρόσφατες εκλογές.

  Η δέσμευση αυτή αποτελεί τον αδιαπραγμάτευτο πυρήνα της πολιτικής μας σε όλα τα ζητήματα που αφορούν άμεσα όλους τους Έλληνες πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις.

  Για μένα προσωπικά, αλλά και για κάθε μέλος της Κυβέρνησης, η δέσμευση αυτή είναι θέμα τιμής, αξιοπιστίας και σεβασμού της δημοκρατίας. Εισπράττουμε τις τελευταίες ημέρες καθημερινά την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών -ανεξάρτητα της επιλογής τους στις τελευταίες εκλογές- και βλέπουμε την επάνοδο της ελπίδας, της αισιοδοξίας, της αξιοπρέπειας και της περηφάνειας. Νιώθουμε την προσδοκία τους για πρόοδο και κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι, λοιπόν, δημοκρατική μας υποχρέωση, αλλά και καθήκον, να μην τους διαψεύσουμε, να μην τους απογοητεύσουμε.

  Μετά από πέντε χρόνια μνημονιακής βαρβαρότητας ο λαός μας δεν αντέχει άλλη απογοήτευση, δεν αντέχει άλλη ματαίωση, και γι’ αυτό στις εκλογές αυτές έκανε μια γενναία επιλογή. Δεν τρομοκρατήθηκε, δεν υπέκυψε στις απειλές και την προπαγάνδα του φόβου, γιατί γνώριζε ότι αυτοί που τον απειλούσαν είχαν οδηγήσει τη χώρα και το λαό σε πλήρες οικονομικό, πολιτικό, αλλά και ηθικό αδιέξοδο.

  Αυτό το αδιέξοδο θα αγωνιστούμε να ανατρέψουμε τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, αποκαθιστώντας άμεσα τη λειτουργία της δημοκρατίας. Πρώτα απ’ όλα, τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, που ουσιαστικά είχε καταργηθεί μέσα από διαρκείς πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Θα αγωνιστούμε να αποκαταστήσουμε τον σεβασμό και την τήρηση του ελληνικού Συντάγματος και να ξανακερδίσουμε τις ιδρυτικές αρχές και αξίες της ενωμένης Ευρώπης, της Ευρώπης της αλληλεγγύης, της κοινωνικής συνοχής, της ανάπτυξης και της δημοκρατίας.

  Είμαι βέβαιος ότι η Κυβέρνησή μας, μαζί με όσες και όσους στηρίζουν τις προσπάθειές μας σε ένα πλαίσιο εθνικής συνεννόησης, με μοναδικό γνώμονα την κοινωνική σωτηρία, θα μείνει στη συλλογική μνήμη ως η Κυβέρνηση που τήρησε τον λόγο της και εκπροσώπησε τίμια, αταλάντευτα, χωρίς πισωγυρίσματα όλους και όλες ξεχωριστά τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, εν ονόματι και κατ’ εντολή των οποίων βρίσκομαι σήμερα ενώπιών σας.

  Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το τοπίο στην Ελλάδα και την Ευρώπη παραμένει δύσκολο, αλλά είναι ήδη διαφορετικό. Η ατζέντα αλλάζει. Η Ελλάδα παραμένει στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, αλλά για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια με θετικό πρόσημο, ως πρωταγωνιστής, όχι ως κομπάρσος.

  Σε μια διαπραγμάτευση που, επιτέλους, ξεκίνησε, η ελληνική Δημοκρατία, η Ελλάδα, καταθέτει προτάσεις, δεν δέχεται εντολές και μάλιστα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

  Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η διαπραγμάτευση αυτή δεν θα είναι εύκολη, ότι ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας είναι ανηφορικός, αλλά έχουμε πίστη στις δυνάμεις μας και θα τα καταφέρουμε, κυρίως γιατί σε αυτή τη διαπραγμάτευση έχουμε πασίδηλα το δίκιο με το μέρος μας.

  Με ευθύνη τόσο των προηγούμενων κυβερνήσεων όσο και των εταίρων μας, επιβλήθηκε στον ελληνικό λαό ένα πρόγραμμα λιτότητας που γνωρίζαμε ότι με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει όχι σε μια παροδική ύφεση, αλλά σε μια μακροχρόνια βλάβη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας και σε μια πρωτοφανή συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας, όπως και έγινε.

  Μετά από πέντε σχεδόν χρόνια ακραίας λιτότητας, χάσαμε περίπου το ένα τέταρτο του εθνικού προϊόντος. Πάνω από ενάμισι εκατομμύριο συμπολίτες μας έχασαν τις δουλειές τους, ενώ πάνω από δυόμισι εκατομμύρια αναγκάστηκαν να διαβιώνουν κάτω από τα επίσημα όρια της φτώχιας. Την ίδια στιγμή, το δημόσιο χρέος εκτινάχθηκε από το 124% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος στο 180%. Διαλύθηκε η παραγωγική βάση της οικονομίας μας, υπήρξε μια πρωτοφανής διαδικασία αποεπένδυσης και εσωτερικής υποτίμησης που δημιούργησε ένα εκρηκτικό μείγμα ύφεσης και αποπληθωρισμού, που δυσχεραίνει καταλυτικά κάθε προοπτική ανάκαμψης.

  Το δυστύχημα, όμως, δεν είναι μόνο ότι η προηγούμενη κυβέρνηση αποδέχθηκε την εφαρμογή ενός μείγματος πολιτικής που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγούσε την οικονομία και την κοινωνία στα βράχια. Το δυστύχημα είναι ότι η απερχόμενη κυβέρνηση φρόντισε φεύγοντας να κάψει τα σπαρτά και να γκρεμίσει τις γέφυρες. Φρόντισε να δημιουργήσει, με απολύτως δική της ευθύνη, ασφυκτικά πλαίσια διαπραγμάτευσης για τη νέα Κυβέρνηση, ώστε να εξαναγκάσει τη χώρα να ξαναμπεί σε περιπέτειες και σε βαθύ μνημόνιο.

  Και αυτό σας το λέω πια μετά λόγου γνώσεως, αφού από τις επαφές μου με τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενημερώθηκα ότι αρχική επιλογή των εταίρων μας ήταν η εξάμηνη τεχνική παράταση του προγράμματος και κατόπιν ελληνικής επιμονής προσδιορίστηκε το χρονικό όριο της 28ης Φεβρουαρίου.

  Έτσι, αποκαλύπτεται πλέον σε όλους μας ποιος ήταν και ποιος παραμένει ο στόχος της προηγούμενης μνημονιακής κυβέρνησης και των μνημονιακών δυνάμεων στην πατρίδα μας. Ήταν και παραμένει τα ασφυκτικά χρονικά όρια, ο εκβιασμός της Ελλάδας και, εν τέλει, η αποτυχία της νέας ελληνικής Κυβέρνησης, δηλαδή –προσέξτε- η αποτυχία της Ελλάδας, προκειμένου οι ίδιοι να δικαιωθούν.

  Αυτό που ξέχασαν, όμως, να λογαριάσουν σε αυτή τη φαντασίωση της μικρής παρένθεσης στο μνημόνιο είναι ότι σε αυτή τη διαπραγμάτευση δεν υπάρχουν μονάχα οι τεχνοκράτες. Υπάρχει και ένας σημαντικός παράγοντας, ο λαϊκός παράγοντας, ο ελληνικός λαός και οι ευρωπαϊκοί λαοί που δεν θα επιτρέψουν μια τέτοια εξέλιξη!

  Ήδη, οι πολίτες στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κινητοποιηθεί, παίρνουν πρωτοβουλίες συμπαράστασης και αλληλεγγύης. Τους ευχαριστούμε και τους καλούμε να παραμείνουν σε εγρήγορση.

  Η αλληλεγγύη και η συμπαράστασή τους είναι πολύτιμες. Μόνο με τη στήριξή τους θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε το αδιέξοδο στο οποίο μας οδήγησαν τα μνημόνια. Μόνο με τη στήριξή τους θα καταφέρουμε να βγάλουμε την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη, από τον φαύλο κύκλο της λιτότητας, της ύφεσης και του αποπληθωρισμού.

  Γιατί η στρατηγική μας δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά τους λαούς όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Ποτέ δεν ήταν μόνο ελληνικό. Η κρίση δεν είναι μόνο ελληνική. Η κρίση είναι ευρωπαϊκή και άρα η λύση θα είναι επίσης ευρωπαϊκή.

  Η Ελλάδα μπορεί να είναι θετικός καταλύτης των εξελίξεων σε αυτή τη σκληρή και επίμονη διαπραγμάτευση με έναν στόχο: Να καταλήξουμε σε αμοιβαία επωφελή λύση και για την Ελλάδα και για τους εταίρους μας.

  Επαναλαμβάνουμε σε όλους τους τόνους. Η Ελλάδα θέλει να εξυπηρετήσει το χρέος της. Εάν το ίδιο επιθυμούν και οι εταίροι μας, καλούνται να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου, να αποφασίσουμε από κοινού τον τρόπο και τις τεχνικές που θα το καταστήσουν βιώσιμο. Η εικόνα ενός χρέους –που χθες ξεπέρασε το 180% του ΑΕΠ- δεν επιτρέπει την εξυπηρέτησή του. Αυτό προσπαθούμε να εξηγήσουμε. Το πρόβλημα του ελληνικού χρέους, δεν είναι πρόβλημα τεχνικής φύσης. Δεν είναι ζήτημα τεχνικής υλοποίησης δεδομένων αποφάσεων. Είναι πρόβλημα πολιτικής φύσης και πολιτικών επιλογών.

  Όσο οι εταίροι επιμένουν στη λιτότητα, τόσο το πρόβλημα του χρέους θα ανακυκλώνεται και θα επιδεινώνεται. Εάν συμφωνήσουμε, λοιπόν, ότι η λιτότητα είναι καταστροφική, η τεχνική λύση για την απομείωση και την αποπληρωμή του χρέους θα βρεθεί μέσα από διαπραγματεύσεις και συναινέσεις.

  Δεν έχουμε στόχο να απειλήσουμε καμία ισορροπία στην Ευρώπη. Απεναντίας είμαστε αυτοί που θέλουν να αποκατασταθεί η ισορροπία στην Ευρώπη. Είμαστε η ελπίδα για τις μεγάλες και αναγκαίες αλλαγές που πρέπει να συζητηθούν και να συντελεστούν στην Ευρώπη.

  Η νέα Κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας επιθυμεί, επιδιώκει και εργάζεται, ώστε να συνδυάσει τις θεσμικές και δημοσιονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της χώρας μας στην ευρωζώνη με τον απόλυτο σεβασμό στην αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Ο σεβασμός των δημοσιονομικών στόχων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης αποτελεί πράγματι ευρωπαϊκή υποχρέωση της χώρας. Η λιτότητα, όμως, όχι.

  Αλληλεγγύη και ισότιμη συνεργασία των κρατών-μελών γράφουν οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνθήκες δεν γράφουν λιτότητα και μνημόνια. Θεμελιώδη αρχή της Ενωμένης Ευρώπης αποτελεί ο σεβασμός στη δημοκρατικά εκφρασμένη θέληση των λαών της.

  Για αυτό και ξεκαθαρίζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις, τι είναι αυτό που δεν διαπραγματευόμαστε: Δεν διαπραγματευόμαστε την εθνική μας κυριαρχία, δεν διαπραγματευόμαστε τη λαϊκή κυριαρχία, δεν διαπραγματευόμαστε τη λαϊκή εντολή των εκλογών της 25ης του Γενάρη!

  Ο ελληνικός λαός έδωσε ισχυρή και καθαρή εντολή για τον άμεσο τερματισμό της καταστροφικής λιτότητας και για αλλαγή πολιτικής. Συνεπώς, το περιβόητο μνημόνιο καταργήθηκε πρώτα απ’ όλα από την ίδια την αποτυχία του και από τα καταστροφικά του αποτελέσματα. Δεύτερον -και σημαντικότερο- από την ετυμηγορία του ελληνικού λαού.

  Για το λόγο αυτό η νέα Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν δικαιούται να ζητήσει παράταση του μνημονίου, γιατί δεν δικαιούται να ζητήσει παράταση του λάθους και της καταστροφής.

  Ούτε και είναι δυνατό να ζητείται σήμερα από τη νέα ελληνική Κυβέρνηση, στο όνομα τεχνικών δυσκολιών, η επέκταση ενός προγράμματος που αποδοκιμάστηκε πρόσφατα, πριν λίγες μέρες, από τον ελληνικό λαό. Και μάλιστα αυτό να ζητείται μόνο και μόνο προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο τακτικός ελιγμός και οι μικροπολιτικές σκοπιμότητες πολιτικών δυνάμεων εντός της χώρας.

  Αυτό που η ελληνική Κυβέρνηση επιδιώκει στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους είναι μια νέα συμφωνία σε ένα πρόγραμμα-γέφυρα, όπως το ονομάζουμε, μέχρι και τον Ιούνιο. Ούτως ώστε να έχουμε το δημοσιονομικό χώρο που απαιτεί μια ειλικρινής διαπραγμάτευση για την αναδιάρθρωση του χρέους, που είναι αναγκαία, και για ένα νέο πρόγραμμα συνεργασίας και ανάπτυξης μεταξύ της Ελλάδας και των Ευρωπαίων εταίρων.

  Ρωτάνε, όμως, πολλοί καλοπροαίρετα: «Είναι αυτό εφικτό να γίνει τις επόμενες δεκαπέντε ημέρες;»

  Οι επαφές που είχα με τους θεσμικούς παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έπεισαν ότι, παρά τις δυσκολίες, είναι εφικτό. Βεβαίως, μπορεί να υπάρξουν αρκετά θέματα που ενδεχομένως θα απαιτήσουν χρόνο διαπραγμάτευσης, όπως για παράδειγμα το ζήτημα του χρέους. Τα περισσότερα, όμως, ζητήματα είμαστε απολύτως έτοιμοι, με ολοκληρωμένο πρόγραμμα και προτάσεις να τα συμφωνήσουμε και αύριο το πρωί αν υπάρχει διάθεση.

  Η ελληνική Κυβέρνηση έχει σχέδιο έτοιμο, δεν το φτιάχνει τώρα, έχει προτάσεις, δεν τις φτιάχνει τώρα, είναι ρεαλιστικές και είναι ικανές να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο συμφωνίας αμοιβαία αποδεκτό.

  Το νέο συμβόλαιο μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης που θα αποτυπωθεί σε ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για την εθνική ανασυγκρότηση θα σέβεται τους κανόνες λειτουργίας της Ευρωζώνης, αλλά δεν θα καταδικάζει την ελληνική οικονομία σε αιώνια ύφεση με προβλέψεις για παράλογα και εξωπραγματικά πρωτογενή πλεονάσματα, που αποτελούν το άλλο όνομα της λιτότητας.

  Θέλω να διαβεβαιώσω την Εθνική Αντιπροσωπεία, αλλά και τον ελληνικό λαό ότι επιδιώκουμε σταθερά και αταλάντευτα τη βιώσιμη συμφωνία με τους εταίρους. Και μάλιστα να διαβεβαιώσω ότι αισιοδοξώ κιόλας ότι θα το πετύχουμε. Γιατί η συμφωνία αυτή θα είναι ταυτόχρονα το σήμα ότι η Ευρώπη παραμένει προσηλωμένη στις δημοκρατικές της αρχές και παραδόσεις, στο σεβασμό της δημοκρατίας και της λαϊκής βούλησης. Η Ευρώπη δεν πρέπει να ξανακάνει τα λάθη του σκοτεινού παρελθόντος. Δεν θα οδηγήσει ένα λαό στην ταπείνωση και στον εξευτελισμό, πρώτα και κύρια γιατί η Ευρώπη δεν πρέπει να ξαναζήσει την εποχή των τεράτων, για να μην ανατροφοδοτηθεί το μίσος μεταξύ των λαών, αλλά να πρυτανεύσει η κατανόηση και η αλληλεγγύη μεταξύ των λαών. Αυτό είναι σήμερα το στοίχημα της ενωμένης Ευρώπης.

  Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το χρονοδιάγραμμα που προτείνουμε στις εταίρους μας είναι αυτό που καθορίζει και το πλαίσιο των δικών μας πολιτικών παρεμβάσεων. Των παρεμβάσεων που υπακούν στην ανάγκη εξασφάλισης της δημοσιονομικής ισορροπίας και του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, αλλά την ίδια στιγμή αντιμετωπίζουν την κοινωνική καταστροφή και βάζουν τέλος στη λιτότητα και την ανθρωπιστική κρίση. Η επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, ξέρετε, δεν είναι θέμα δεσμεύσεών μας προς τους εταίρους, αλλά είναι η προϋπόθεση της οικονομικής μας αυτοδυναμίας και άρα της εθνικής μας κυριαρχίας, είναι η προϋπόθεση για μια ισχυρή διαπραγματευτική θέση της χώρας και εν τέλει για θετική έκβαση της διαπραγμάτευσης.

  Ο λόγος είναι απλός: Όσο λιγότερα χρήματα σου λείπουν τόσο πιο ανεξάρτητος είσαι, τόσο πιο ανθεκτικός είσαι σε πιέσεις. Γι’ αυτό και το πρόγραμμά μας σχεδιάστηκε σε συνθήκες δημοσιονομικής ισορροπίας, κάτι, όμως, που -όλοι γνωρίζουμε- απαιτεί και την πατριωτική αίσθηση ευθύνης του καθενός και της καθεμιάς, της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα, που τους καλούμε σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή να βάλουν πλάτη στην εθνική προσπάθεια.

  Πρώτη προτεραιότητα της Κυβέρνησής μας, από την Τετάρτη το πρωί, θα είναι η αντιμετώπιση των μεγάλων πληγών του μνημονίου, η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην πατρίδα μας, όπως δεσμευθήκαμε προεκλογικά.

  Τα συγκεκριμένα μέτρα θα αφορούν την παροχή δωρεάν σίτισης, ρεύματος, στέγης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στις χιλιάδες οικογένειες και νοικοκυριά που έπεσαν θύματα της πιο σκληρής βαρβαρότητας, της μνημονιακής βαρβαρότητας, τα τελευταία πέντε χρόνια. Και ξέρετε, αυτό είναι θέμα ισονομίας και πολιτισμού. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι μια ευρωπαϊκή χώρα, όταν έχει χιλιάδες ανθρώπους να πεινάνε, να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

  Τα μέτρα, όμως, θα αφορούν και την αποκατάσταση των μεγάλων αδικιών. Προχωράμε λοιπόν άμεσα στην αποκατάσταση των αντισυνταγματικά απολυμένων από τον δημόσιο τομέα, των καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών, των σχολικών φυλάκων και των διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ.

  Η αποκατάστασή τους δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς θα γίνει στο πλαίσιο των προσλήψεων που προβλέπονται ήδη από τον τρέχοντα προϋπολογισμό για το 2015.

  Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, μέσα στους πρώτους πέντε μήνες διαπραγμάτευσης με την Ευρώπη έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο στοίχημα, να δικαιώσουμε τις προσδοκίες του ελληνικού λαού για μια ριζική μεταρρύθμιση του κράτους. Και αυτό δεν είναι θέμα που αφορά δεσμεύσεις μας σε τρίτους, είναι δική μας επιλογή. Γιατί χωρίς αυτή τη ριζική μεταρρύθμιση, ακόμη και με την καλύτερη δυνατή συμφωνία για το χρέος, το αδιέξοδο θα επανέλθει.

  Αυτό που μας έδωσε ο ελληνικός λαός είναι ξεκάθαρη εντολή για μάχη, μάχη ενάντια στις παθογένειες του ελληνικού πολιτικού συστήματος, μάχη ενάντια και στα συμφέροντα που οικοδόμησαν αυτές οι παθογένειες και αυτό το κράτος. Γιατί δεν είμαστε εμείς αυτοί που οικοδομήσαμε και δεν διοικήσαμε εμείς αυτό το κράτος των πελατειακών σχέσεων και της σπατάλης και γι’ αυτό -δεν περιαυτολογώ- είμαστε οι μόνοι που μπορούμε πραγματικά να το αλλάξουμε, να υλοποιήσουμε τη μεγαλύτερη θεσμική ανασυγκρότηση στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

  Η θεσμική αυτή ανασυγκρότηση έχει ήδη ξεκινήσει με τη μεγάλη αλλαγή στη δομή της Κυβέρνησης, που αποτέλεσε το πρώτο βήμα για τον αναγκαίο εξορθολογισμό της δημόσιας διοίκησης. Η πρώτη φάση αυτής της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου με την επεξεργασία συμπαγών και συνεκτικών οργανισμών των δέκα μόνο Υπουργείων. Στόχος μας είναι η καλύτερη επιτελική οργάνωση, ο συντονισμός των υπηρεσιών, η ταχύτατη διεκπεραίωση των αποφάσεων και η κοινωνική ανταποδοτικότητα.

  Ταυτόχρονα, προχωράμε και στον αποφασιστικό περιορισμό της σπατάλης στον δημόσιο τομέα και στον περιορισμό προνομίων Υπουργών αλλά και Βουλευτών. Διότι εμείς δεν ήρθαμε για να καταλάβουμε δομές εξουσίας και προνόμια εξουσίας. Εμείς ήρθαμε για να καταργήσουμε προνόμια και να περάσουμε την εξουσία εκεί από όπου πηγάζει, δηλαδή στον ελληνικό λαό.

  Άμεσα λοιπόν αποσυμφορούμε τη δημόσια διοίκηση από τις στρατιές συμβούλων και μετακλητών υπαλλήλων των Υπουργών. Καταργούμε σπατάλες προκλητικές. Μειώνουμε σχεδόν κατά το ήμισυ τον στόλο των επτακοσίων περίπου αυτοκινήτων στα Υπουργεία.

  Δίνουμε εντολή να πουληθούν κυβερνητικά αυτοκίνητα που κοστίζουν προκλητικά ποσά, άνω των 700.000 ευρώ, τη στιγμή που ο μέσος Έλληνας πολίτης υποφέρει.

  Δίνουμε εντολή να πουληθεί αρχικά το ένα από τα τρία κυβερνητικά αεροσκάφη, γιατί το παράδειγμα του λιτού βίου πρέπει να ξεκινήσει από εμάς, από την ίδια την Κυβέρνηση.

  Στην ίδια κατεύθυνση θα ζητήσω από την Πρόεδρο της Βουλής –ξέρω, μπορεί να στεναχωρήσω κάποιους- να επανεξετάσει και να καταργήσει το προνόμιο του βουλευτικού αυτοκινήτου, διότι δεν πιστεύω ότι οι Βουλευτές μας στερούνται της οικονομικής δυνατότητας να μετακινούνται με τα δικά τους έξοδα.

  Είμαστε αποφασισμένοι να επιβάλλουμε ένα νέο ύφος και ήθος εξουσίας. Και αυτό πρέπει να ξεκινά από την κορυφή. Πρώτο παράδειγμα της νέας αντίληψης είναι ο περιορισμός του προσωπικού του Μεγάρου Μαξίμου κατά 30% και η μείωση της φρουράς ασφαλείας, της αστυνομικής φρουράς του Πρωθυπουργού, κατά 40%.

  Στην ίδια κατεύθυνση θα κινηθεί όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, όχι μόνο για λόγους συμβολικούς -γιατί και οι συμβολισμοί έχουν το νόημά τους- αλλά και για λόγους ουσιαστικούς. Γιατί ο αστυνομικός πρέπει να φύγει από τα πολιτικά γραφεία και να πάει στη γειτονιά, εκεί όπου ο πολίτης τον έχει ανάγκη για την ασφάλειά του, έχει ανάγκη τη διαρκή παρουσία του.

  Η νέα Κυβέρνηση θα δείξει αμέριστη εμπιστοσύνη στους δημοσίους υπαλλήλους, ανεξάρτητα από τα πολιτικά τους πιστεύω, που σε αντίξοες συνθήκες προσπαθούν να εξυπηρετήσουν πολίτες και επιχειρήσεις. Και αυτή η εμπιστοσύνη θα αποτυπωθεί στην πράξη με την κατάργηση των εκδικητικών μνημονιακών ρυθμίσεων για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων και την αντικατάστασή του από ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό πλέγμα ρυθμίσεων, που θα σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά την ίδια στιγμή θα προστατεύει αποτελεσματικά το Δημόσιο και την κοινωνία από τους επίορκους υπαλλήλους.

  Εμείς επιμένουμε ότι η κοινωνική ανταποδοτικότητα της δημόσιας διοίκησης και η στήριξη των κοινωνικών υπηρεσιών της είναι μέγιστο πολιτικό μας καθήκον.

  Προωθούμε άμεσα ρύθμιση για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια και ταυτόχρονα αλλάζουμε το σύστημα επιλογής προϊσταμένων, κόβοντας το γόρδιο δεσμό μεταξύ πολιτικών κομμάτων και κρατικού μηχανισμού.

  Τέλος, προχωρούμε σε μέτρα για την απλοποίηση των διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών, για να περιορίσουμε τη φυσική επαφή μεταξύ της διοίκησης και των πολιτών που «τρέφει» τη μικρή διαφθορά και ταυτόχρονα να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών.

  Με την ολοκλήρωση των νέων οργανισμών των Υπουργείων καμία δημόσια υπηρεσία δεν θα ζητά πιστοποιητικά από πολίτες ή επιχειρήσεις που πιστοποιούν πληροφορίες ή στοιχεία που ήδη κατέχει κάποια άλλη δημόσια υπηρεσία. Έτσι πιστεύουμε ότι θα περιοριστεί αποφασιστικά η γραφειοκρατία και θα δοθούν ενδογενή κίνητρα στη δημόσια διοίκηση, για να προχωρήσει στην ηλεκτρονική διασύνδεση των υπηρεσιών της και στην αναγκαία μηχανοργάνωση.

  Στο πλαίσιο της ριζικής διοικητικής μεταρρύθμισης κομβικό ρόλο έχει η με κάθε τρόπο στήριξη της Αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούμε νέο θεσμικό πλαίσιο μέσα από τη ριζική αναθεώρηση του «Καλλικράτη». Ξεκινάμε αμέσως τις διαδικασίες μίας ευρείας διαβούλευσης, με παρεμβάσεις σε όλο το εύρος αρμοδιοτήτων και διάρθρωσης του «Καλλικράτη» μέχρις ότου ολοκληρωθεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

  Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο πραγματικά μεγάλος αγώνας μας, η πραγματικά αδυσώπητη μάχη που αυτή η Κυβέρνηση είναι έτοιμη να δώσει με κάθε κόστος, είναι η μάχη ενάντια στην υψηλή διαφθορά, ενάντια σ’ αυτό το σύστημα διαπλοκής πολιτικής και οικονομικής εξουσίας, που καταδυναστεύει χρόνια τον τόπο μας, ένα σύστημα που δηλητηρίασε τη δημόσια ζωή, απαξίωσε το πολιτικό σύστημα και τους θεσμούς. Αλλά βέβαια μεγάλη μάχη είναι και η μάχη ενάντια στη φοροδιαφυγή, στη φοροαποφυγή που αποτέλεσε την πραγματική αιτία που η χώρα μας έφτασε στο χείλος του γκρεμού.

  Ήδη γνωρίζετε ότι συγκροτήσαμε ειδικό χαρτοφυλάκιο για τον επιχειρησιακό συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και ελεγκτικών μηχανισμών που θα οργανώσει τη στρατηγική μας σε αυτόν τον ακήρυχτο πόλεμο. Γνωρίζουμε ότι βάζουμε τον πήχη ψηλά, αλλά δεν μας επιτρέπεται τίποτα λιγότερο από αυτό.

  Σε αυτό το πλαίσιο, πρώτον, κινητοποιούμε άμεσα το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, ώστε να ελεγχθούν κατά προτεραιότητα οι λίστες των μεγαλοκαταθετών, η λίστα της αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, η περιβόητη λίστα Λαγκάρντ, η λίστα Λιχτενστάιν.

  Δεύτερον, συστήνουμε Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Τελωνείων και κινητοποιούμε όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Σώματα για την πάταξη του λαθρεμπορίου καπνού και πετρελαίου, που οδηγεί σε ετήσια απώλεια εσόδων του ελληνικού δημοσίου, σύμφωνα με έγκυρες εκτιμήσεις, μεγαλύτερη από ενάμισι δισεκατομμύριο ευρώ κατ’ έτος.

  Τρίτον, υιοθετούμε τις πλέον σύγχρονες πρακτικές για τον εντοπισμό της αφορολόγητης ύλης που προέρχεται από τριγωνικές και ενδοομιλικές συναλλαγές.

  Τέταρτον, κινητοποιούμε το Σώμα Επιθεώρησης Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για τον έλεγχο της νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων και των προμηθευτών του δημοσίου, για να μπει επιτέλους ένα τέλος στις υπερτιμολογήσεις και στις μίζες.

  Πέμπτον, βάζουμε τέλος στα θαλασσοδάνεια που χρησιμοποιούνται συνήθως για την εξυπηρέτηση σκοτεινών σκοπιμοτήτων και συντήρησης ενός ολιγαρχικού καθεστώτος.

  Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η νέα Κυβέρνηση εγγυάται ότι σε αυτόν τον τόπο θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν, δεν διαγράφουμε το αμαρτωλό παρελθόν, δεν δίνουμε συγχωροχάρτι σε κανέναν.

  Καταργούμε άμεσα τις ούτως ή άλλως αντισυνταγματικές διατάξεις που παρέχουν ασυλία στα διοικητικά συμβούλια του ΤΑΙΠΕΔ και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Τράπεζας της Ελλάδας.

  Όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και τα στελέχη του κρατικού μηχανισμού, η υπαλληλική ελίτ, δεν εξαιρούνται, δεν μπορεί να εξαιρούνται από αυτήν την αρχή.

  Προχωράμε, επίσης, σε μία υπόσχεση που την έδωσαν και άλλοι, αλλά ποτέ δεν την υλοποίησαν, στη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το πώς φθάσαμε ως εδώ, εξεταστικής επιτροπής για τα μνημόνια, για να διαλευκανθούν όλες οι πτυχές.

  Όχι για να εκδικηθούμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους, άλλωστε τις πολιτικές ευθύνες τις αποδίδει ο λαός, αλλά για να διερευνηθεί δίκαια και ψύχραιμα αν υπάρχουν ευρύτερες ευθύνες και να αποδοθούν εκεί όπου πρέπει να αποδοθούν.

  Επίσης, εκκινούμε τη διαδικασία ελέγχου των δημόσιων συμβάσεων για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία πλημμελειών οποιουδήποτε είδους με στόχο την ικανοποίηση του ελληνικού Δημοσίου. Το δημόσιο χρήμα δεν υπάρχει για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ολιγαρχών αλλά για να ενισχύει την ανάπτυξη, τη μείωση της ανεργίας και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου του ελληνικού λαού.

  Σπάμε το περιβόητο «τρίγωνο της διαπλοκής» μεταξύ τραπεζών, πολιτικού συστήματος και μιντιακού κατεστημένου.

  Εγγυόμαστε την καθολική πρόσβαση του ελληνικού λαού στο αγαθό της αντικειμενικής και αυτόνομης από πολιτικές παρεμβάσεις ενημέρωσης. Επανασυστήνουμε με νόμο την Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση από μηδενική βάση, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά πόρους από το ανταποδοτικό τέλος.

  Έτσι, χτίζουμε μία ισχυρή και ανταγωνιστική δημόσια Ραδιοτηλεόραση που θα ενισχύει την προβολή της χώρας στο εξωτερικό, που θα διευρύνει τις δυνατότητες συμμετοχής όλων των πολιτών στα αγαθά του πολιτισμού χωρίς ρεβανσισμούς, χωρίς τις προχειρότητες και τις σπατάλες του παρελθόντος, χωρίς σκανδαλώδεις συμβάσεις, χωρίς κάστες προνομίων, χωρίς προκλητικές αμοιβές.

  Θα αποκαταστήσουμε μία τεράστια αδικία, ένα έγκλημα σε βάρος του ελληνικού λαού και της Δημοκρατίας που συντελέστηκε την 11η Ιουνίου 2013, τη μέρα της ντροπής, τη μέρα του μαύρου στις οθόνες μας.

  Εφαρμόζουμε άμεσα το θεσμικό πλαίσιο για τον έλεγχο των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και άλλων μέσων ενημέρωσης.

  Βάζουμε τέλος στα χαριστικά δάνεια που παραχωρούνται συνήθως με όρους αδιαφανείς και προχωράμε σε προκήρυξη διαγωνισμών για ανοικτή, διαφανή και σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους αδειοδότηση όλων των ραδιοτηλεοπτικών μέσων που εκπέμπουν στην πατρίδα μας.

  Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η θεσμική ανασυγκρότηση που προωθούμε έχει ένα κεντρικό σύνθημα: «Δημοκρατία παντού». Τα μνημόνια όχι μόνο οδήγησαν στην απαξίωση του πολιτικού συστήματος, κυρίως υπονόμευσαν την ίδια τη Δημοκρατία. Το κράτος μετατράπηκε από αρωγός του πολίτη σε διώκτη των πιο αδύναμων, των αποκλεισμένων, των θυμάτων αυτής της κρίσης.

  Εμείς επαναφέρουμε και εμβαθύνουμε κάθε δημοκρατικό θεσμό, κάθε κοινωνικό κεκτημένο. Στηρίζουμε και προστατεύουμε τα ατομικά δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες, το κοινωνικό κράτος δικαίου.

  Εισάγουμε νέο δόγμα για την ασφάλεια, τις ελευθερίες, τα δικαιώματα, τις σχέσεις Αστυνομίας-πολίτη. Η Αστυνομία δεν θα έχει το ρόλο της καταστολής των λαϊκών κινητοποιήσεων. Η Αστυνομία θα εγγυάται την προστασία του πολίτη από το έγκλημα. Η Αστυνομία θα εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό επαναφέρουμε τον θεσμό του «αστυνομικού της γειτονιάς». Αναβαθμίζουμε και εκσυγχρονίζουμε την εκπαίδευση των αστυνομικών, του status και των συνθηκών εργασίας τους.

  Αλλάζουμε τη διάρθρωση και τον τίτλο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Μετονομάζεται σε Υπηρεσία Προστασίας Εθνικής Κυριαρχίας με αποκλειστική αρμοδιότητα την εξωτερική ασφάλεια και όχι την εσωτερική, η οποία ακολουθεί να ανήκει σε ειδικές υπηρεσίες προστασίας του πολίτη.

  Με τη νέα Κυβέρνηση για πρώτη φορά στη χώρα μία απλή Διεύθυνση Μετανάστευσης μετατρέπεται σε Υπουργείο, σε χαρτοφυλάκιο, όπως σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Το μεταναστευτικό καθίσταται για πρώτη φορά αυτό που θα έπρεπε να είναι σε ένα κράτος δικαίου, δηλαδή ζήτημα συνολικής διαχείρισης με ενιαία στρατηγική από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο που εποπτεύει το σχετικό χαρτοφυλάκιο.

  Στόχος μας είναι μία ενιαία πολιτική στα σοβαρά αυτά ζητήματα με πρόσημο την ένταξη, την προστασία, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Πρωταρχικό ρόλο του νέου χαρτοφυλακίου αποτελεί η άμεση ψήφιση νόμου περί ιθαγένειας για τα παιδιά δεύτερης γενιάς.

  Η ανυπαρξία νομικής ρύθμισης για αυτά τα παιδιά εδώ και δύο χρόνια έχει αποκλείσει από τις διαδικασίες χορήγησης ιθαγένειας το πιο ενταγμένο τμήμα των μεταναστών, αυτά τα παιδιά δηλαδή που έχουν συνδέσει τη ζωή και την παιδεία τους με την πατρίδα μας, αυτά τα παιδιά που δεν έχουν μάθει άλλη γλώσσα, δεν έχουν μάθει άλλη πατρίδα και έχουν μάθει μόνο την ελληνική παιδεία.

  Το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών βέβαια δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Είναι οικουμενικό και ευρωπαϊκό ζήτημα και για αυτόν το λόγο δεν επιδέχονται μόνο εθνικές λύσεις. Επείγει άμεσα ευρωπαϊκός συντονισμός που δυστυχώς ακόμα αποτελεί ζητούμενο. Είναι επείγουσα η ανάγκη προώθησης μία ευρωπαϊκής πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου που θα βασίζεται στον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου αλλά και στην ανάληψη και τον διαμερισμό της ευθύνης από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ενεργοποίηση άμεσων μέτρων αλληλεγγύης στις χώρες υποδοχής.

  Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν υπάρχει όμως θεσμική και παραγωγική ανασυγκρότηση χωρίς μία μεγάλη και γενναία μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος.

  Τα μειωμένα φορολογικά έσοδα κατά τις δεκαετίες του ‘90 και του 2000 ήταν η κύρια αιτία για την αδυναμία της χώρας να μειώσει το εξωτερικό της χρέος.

  Ακόμα και την περίοδο που η ελληνική οικονομία έτρεχε με ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 4%, το χρέος μας έμενε καρφωμένο στο 100% του ΑΕΠ, δηλαδή σε απόλυτους αριθμούς αυξανόταν. Και η ευθύνη γι’ αυτό δεν ανήκε φυσικά στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους, κυρίως ανήκε στην οικονομική ελίτ και στα ανώτερα στρώματα των ελευθέρων επαγγελματιών που ποτέ δεν σήκωσαν τα βάρη που τους αναλογούσαν.

  Η περίοδος της κρίσης και του μνημονίου βάθυνε αυτήν τη φοροδοτική ανισότητα με πρωτοφανή τρόπο και εξάντλησε τους συνήθεις υπόπτους με την αύξηση τόσο της άμεσης όσο και της έμμεσης φορολογίας.

  Η φορολογική δικαιοσύνη είναι δυστυχώς μία άγνωστη λέξη για τη χώρα μας και η συνταγματική επιταγή για αναλογική φορολογική επιβάρυνση παραμένει ακόμα κενό γράμμα.

  Η νέα Κυβέρνηση δεσμεύεται και από αυτό εδώ το Βήμα ότι θα θέσει ένα τέλος στον οικονομικό και κοινωνικό αυτό παραλογισμό, στον ανορθολογισμό και στην αδικία. Κάθε πολίτης και κάθε επιχείρηση θα συνεισφέρει στα κοινά βάρη ανάλογα με την φοροδοτική του ικανότητα, όπως ρητά επιβάλλει το Σύνταγμα.

  Δεσμευόμαστε να επεξεργαστούμε και να υιοθετήσουμε ένα σταθερό, απλό και δίκαιο φορολογικό σύστημα, που θα κατανέμει ισότιμα τα βάρη και θα δημιουργεί ταυτόχρονα την αίσθηση της ασφάλειας που είναι αναγκαία για τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές επενδύσεις.

  Συγκεκριμένα, καθιερώνουμε ενιαία και προοδευτική φορολογική κλίμακα χωρίς εξαιρέσεις και αστερίσκους, μεταθέτοντας το βάρος στα υψηλά και πολύ υψηλά εισοδήματα.

  Θεσπίζουμε το αφορολόγητο όριο στα 12. 000 ευρώ.

  Προχωράμε στην καταγραφή των περιουσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μέσω του Περιουσιολογίου που θα δίνει σαφή εικόνα για τη φοροδοτική ικανότητα πολιτών και επιχειρήσεων.

  Καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ από το 2015 και τον αντικαθιστούμε με Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.

  Θέλω, όμως, εδώ να είμαι ξεκάθαρος. Καλώ όλους τους πολίτες στις παρούσες συνθήκες και με δεδομένες τις ασφυκτικές πιέσεις που υφιστάμεθα να ανταποκριθούν στην εθνική προσπάθεια και να καταβάλουν τις τελευταίες δόσεις που αντιστοιχούν στο φόρο του 2014.

  Το 2015, όμως, δεν θα υπάρχει ΕΝΦΙΑ. Και αυτό είναι δέσμευση.

  Ενισχύουμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, επενδύοντας στη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού και στην αναβάθμιση των πληροφοριακών δομών. Παίρνουμε αυστηρά μέτρα ελέγχου της φορολογικής διοίκησης και επιβάλλουμε αυστηρές τιμωρίες σε όσους παραβαίνουν το καθήκον τους. Βάζουμε τέλος στη βιομηχανία των χαριστικών τροπολογιών και εξαιρέσεων. Κάθε αλλαγή του φορολογικού δικαίου θα κωδικοποιείται πλέον άμεσα με ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών.

  Η μεγάλη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος είναι η εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την αναπτυξιακή ώθηση που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία, αλλά και για την ανακούφιση μισθωτών, συνταξιούχων και μικρομεσαίων. Αυτό, όμως, απαιτεί χρόνο. Η επανεκκίνηση, όμως, της οικονομίας και η ανακούφιση των θυμάτων της κρίσης είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς ολιγωρίες, χωρίς αμφιταλαντεύσεις.

  Το ίδιο άμεση είναι και η ανάγκη να ενισχυθούν τα δημόσια έσοδα. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ιδιωτών προς το δημόσιο αγγίζουν το ποσό των 72. 000. 000. 000 ευρώ από 30. 000. 000. 000 ευρώ που ήταν περίπου το 2009. Πρόκειται για μία αιμορραγία που δημιουργεί ανυπέρβλητες δυσκολίες και υπονομεύει τη διαπραγματευτική μας δύναμη, την ανεξαρτησία της χώρας και αποδεικνύει ταυτόχρονα και την παταγώδη αποτυχία των μνημονίων.

  Για αυτό το λόγο, προχωράμε άμεσα σε μέτρα για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Θεσπίζουμε τις εκατό δόσεις για τη διευκόλυνση εξόφλησης των οφειλόμενων χωρίς γραφειοκρατικές προϋποθέσεις και βραδείς διαδικασίες. Άμεσα καταργούμε τη ρύθμιση που μετατρέπει αντισυνταγματικά το αδίκημα της μη πληρωμής χρεών προς το δημόσιο σε διαρκές, προκειμένου να σταματήσει αυτός ο εξευτελισμός των οφειλετών που σύρονται καθημερινά στα κρατητήρια.

  Ο νόμος θα εφαρμόζεται, αλλά με όλες τις δικονομικές εγγυήσεις που προστατεύουν κατοχυρωμένα δικαιώματα.

  Επαναφέρουμε όλες τις δικονομικές εγγυήσεις προστασίας από την αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας των πολιτών και σταματάμε το καθεστώς έκτακτης ανάγκης που επέβαλλαν οι μνημονιακές κυβερνήσεις σε βάρος των μικρών και μεσαίων εισοδημάτων. Διότι η δημοκρατία και τα δικαιώματα δεν είναι a la carte, δεν μπορούν να περιορίζονται, πόσο δε μάλλον, δεν μπορούν να ακρωτηριάζονται.

  Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στο πλαίσιο τις θεσμικής ανασυγκρότησης και της οικονομικής επανεκκίνησης κεντρικό ρόλο έχει η ανασυγκρότηση του πλαισίου προστασίας της εργασίας και η αποκατάσταση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Τα πέντε χρόνια του μνημονίου ενίσχυσαν και εμβάθυναν την προϋπάρχουσα τάση απορρύθμισης της αγοράς εργασίας, δημιουργώντας συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα για το σύνολο σχεδόν των μισθωτών στρωμάτων.

  Επρόκειτο για έναν από τους κεντρικούς στόχους του μνημονιακού προγράμματος, το οποίο απορρίφθηκε με την ετυμηγορία του ελληνικού λαού. Επρόκειτο, όμως και για παρεμβολές που έγιναν πέρα και έξω από τους στόχους του μνημονιακού προγράμματος από εγχώριες δυνάμεις για να εξυπηρετήσουν με αυτόν τον τρόπο την αύξηση της δικής τους κερδοφορίας στην πλάτη των εργαζομένων της χώρας μας.

  Η νέα ελληνική Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να βάλει τέλος στις πολιτικές που επιτρέπουν την ασυδοσία των εργοδοτών, την ακραία εκμετάλλευση, τον εξευτελισμό των εργαζομένων, που τα τελευταία χρόνια είδαν τις αποδοχές τους να περικόπτονται, τα δικαιώματά τους να εξανεμίζονται, τις ζωές να καταστρέφονται στο όνομα μιας πολιτικής που θεωρεί ότι η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας εξαρτάται από το ύψος των μισθών και από το βαθμό απορρύθμισης της αγοράς εργασίας.

  Εμείς απορρίπτουμε αυτή την αντίληψη. Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί να στηριχθεί στη φτηνή και χωρίς δικαιώματα εργασία, αλλά μονάχα στην καινοτομία, την υψηλή τεχνολογία και την ποιότητα των αγαθών και των υπηρεσιών.

  Με βάση αυτό το σκεπτικό δεσμευόμαστε να προωθήσουμε, σε στενή συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, τον ILO, την άμεση αποκατάσταση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, την επαναφορά της επεκτασιμότητας των συλλογικών συμβάσεων και των τριετιών, τη θέσπιση αυστηρού πλαισίου για την προστασία από τις μαζικές απολύσεις, την επαναφορά του θεσμού της διαιτησίας.

  Στόχος μας είναι η ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων και η αντιστροφή της νεοφιλελεύθερης πορείας απαξίωσης του κόσμου της εργασίας. Σε αυτό το σημείο παραμένουμε ανυποχώρητοι.

  Ανυποχώρητοι, όμως, παραμένουμε και στο ζήτημα του διαχωρισμού των εργαζομένων με βάση ηλικιακά κριτήρια. Οι διακρίσεις και οι διαχωρισμοί σε βάρος των νέων κάτω των είκοσι πέντε ετών, που εκπαιδεύουν τη νέα γενιά εργαζομένων στην υποτέλεια, με την Κυβέρνηση Κοινωνικής Σωτηρίας παίρνουν τέλος.

  Απόλυτη εξίσωση όλων των εργαζομένων, όπως επιβάλει η λογική, η ηθική και οι αξίες του κόσμου της εργασίας. «Ίσος μισθός για ίση εργασία» είναι η αρχή μας και σε αυτή την αρχή θα μείνουμε πιστοί.

  Το ίδιοι πιστοί θα μείνουμε και στη δέσμευσή μας για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ.

  Αυτή η αύξηση, όμως, θα γίνει σταδιακά μέχρι το 2016, ώστε να διασφαλιστεί η αρμονική προσαρμογή της πραγματικής οικονομίας και ταυτόχρονα να προσαρμοστούν οι κοινωνικοί εταίροι, των οποίων τη συμφωνία θα επιδιώξουμε στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

  Άμεσα ξεκινά το ειδικό πρόγραμμα ανάκτησης της εργασίας με τον αναπροσανατολισμό των κονδυλίων του Υπουργείου Εργασίας, ώστε σε ορίζοντα τετραετίας να δημιουργηθούν εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό, τον δημόσιο και τον κοινωνικό τομέα της οικονομίας.

  Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια ρηξικέλευθη πολιτική που αποδεικνύει έμπρακτα τη στροφή της νέας Κυβέρνησης. Αφήνουμε πίσω μας μια αντίληψη που θέλει την ανάπτυξη να βασίζεται στην απορρύθμιση της εργασίας και υιοθετούμε την αντίληψη που θέλει την ανάπτυξη να βασίζεται στην εργασία, να βασίζεται στην ενίσχυση της απασχόλησης.

  Το νέο πρόγραμμα ανάκτησης της εργασίας, όχι μόνο θα μειώσει άμεσα την ανεργία, αλλά θα δώσει και ανάσα στα ασφαλιστικά ταμεία, θα ωθήσει αναπτυξιακά την ελληνική οικονομία και θα ενισχύσει τη θέση των εργαζομένων συνολικά. Επιτάχυνση και επέκταση του προγράμματος θα υπάρξει βέβαια μετά την κατάληξη της συμφωνίας με τους Ευρωπαίους εταίρους. Η συμφωνία αυτή επιδιώκουμε άλλωστε να επιτρέψει και τη χρήση πόρων από το αναπτυξιακό πακέτο, το λεγόμενο «Πακέτο Γιούνκερ», κατά προτεραιότητα για δράσεις ανάκτησης της εργασίας.

  Την προτεραιότητα αυτή συμμερίζονται εξάλλου και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, καθώς γνωρίζουν καλά ότι η καλπάζουσα ανεργία αποτελεί μία ωρολογιακή βόμβα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στα θεμέλια του κοινού ευρωπαϊκού μας σπιτιού.

  Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όλα τα παραπάνω αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο οφείλει να κινηθεί το εθνικό σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου μας: στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προστασία των εργαζομένων, σεβασμός στην προστασία του περιβάλλοντος, σαρωτικές μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, σταθερό φορολογικό σύστημα και αποφασιστική καταπολέμηση της διαφθοράς, της διαπλοκής και της κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος. Είναι οι αρχές πάνω στις οποίες οφείλουμε να θεμελιώσουμε και θα θεμελιώσουμε τη νέα μας προσπάθεια.

  Τίποτα, όμως, από αυτά δεν αρκεί αν η ελληνική οικονομία συνεχίζει να πνίγεται στη μέγγενη ενός μη βιώσιμου χρέους, στη μέγγενη της υπερχρέωσης, στη μέγγενη, όμως, ταυτόχρονα και της υποχρέωσης για παράλογα και ανέφικτα ανεδαφικά πρωτογενή πλεονάσματα, που δεν αφήνουν δημοσιονομικό περιθώριο ανάσας και αναπτυξιακής προοπτικής στην ελληνική οικονομία.

  Είναι ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο που η διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους εταίρους μας πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία για την απομείωση του χρέους. Είναι ακριβώς γι’ αυτό που ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο με την Ευρώπη αποκτά κεντρική σημασία. Χωρίς αυτήν τη νέα συμφωνία η χώρα θα είναι καταδικασμένη να βυθίζεται στο υφεσιακό σπιράλ, την παγίδα του αποπληθωρισμού, στην αποεπένδυση που ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια και στη φτώχεια.

  Το μνημονιακό πρόγραμμα απέτυχε. Δεν υπάρχει πια κανείς που να ισχυρίζεται στα σοβαρά το αντίθετο. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι μια συμφωνία που θα απελευθερώσει τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας και θα βοηθήσει στην υλοποίηση πλουραλιστικών οικονομικών δράσεων στον χώρο της ενέργειας, του τουρισμού, της ναυτιλίας, της αγροτικής παραγωγής, της βιομηχανίας, της μεταποίησης, των επικοινωνιών, δράσεων που θα συνδυάζουν τη μικρή, μεσαία και μεγάλη ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς και τα κίνητρα για ξένες επενδύσεις και διακρατικές συμφωνίες για αναπτυξιακές κοινοπραξίες με τη συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου στα πλαίσια πάντα του σεβασμού των ευρωπαϊκών κανόνων, με ένα ισχυρό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που δεν πρέπει, κατά την άποψή μας, να υπολογίζεται στο έλλειμμα, όπως άλλωστε ζητούν και οι Γάλλοι και οι Ιταλοί εταίροι μας και, τέλος, με μορφές κοινωνικής οικονομίας και συνεργατισμού, που θα οικοδομούν ένα νέο πρότυπο οικονομικής δραστηριότητας, που θα βασίζεται στα δίκτυα και στην οριζόντια οργάνωση υπερβαίνοντας το στενό πλαίσιο του ανταγωνισμού της ελεύθερης αγοράς.

  Ειδικά σε ό,τι αφορά την ιδιωτική πρωτοβουλία και τις επενδύσεις θέλω να κάνω σαφή τα εξής: Η νέα Κυβέρνηση θέλει και θα στηρίξει τις ιδιωτικές επενδύσεις που μπορούν να παίξουν κομβικό ρόλο στην προσπάθεια της παραγωγικής ανασυγκρότησης της πατρίδας μας. Αυτό που η νέα ελληνική Κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει είναι να συνεχίσει αυτό το έγκλημα του ξεπουλήματος της περιουσίας του δημόσιου πλούτου, προκειμένου να χρηματοδοτεί ένα μη βιώσιμο χρέος ή προκειμένου να καλύπτει τις τρέχουσες χρηματοδοτικές ανάγκες. Αρκετά εγκλήματα έχουν γίνει σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος.

  Σε αυτό το πλαίσιο δεσμευόμαστε ότι δεν παραχωρούμε, δεν ξεπουλάμε τα δίκτυα και τις υποδομές της χώρας που αποτελούν εθνικό μας κεφάλαιο. Δεν ξεπουλάμε τον φυσικό και ορυκτό μας πλούτο, διότι άλλο η αξιοποίηση του εθνικού κεφαλαίου και της περιουσίας της δημόσιας περιουσίας και άλλο το ξεπούλημα.

  Σε αυτή την προοπτική κάθε πρόταση για αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας θα εξετάζεται συγκεκριμένα και θα προωθείται στο βαθμό που υπάρχουν εγγυήσεις σεβασμού της εργατικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και επιχειρησιακό πλάνο που αποδεικνύει ότι αυτή θα λειτουργεί υπέρ και όχι εναντίον του δημοσίου συμφέροντος.

  Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για να αναπτυχθούν οι σχεδιαζόμενες δράσεις είναι αναγκαίος ο επανασχεδιασμός της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, καθώς και η ίδρυση αναπτυξιακής τράπεζας που θα στηρίζει καινοτόμες και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

  Στο πλαίσιο της εξυγίανσης και ανασυγκρότησης του τραπεζικού συστήματος είναι αναγκαίες σχεδιασμένες και καλά μελετημένες παρεμβάσεις. Συγκεκριμένα, είναι αναγκαία η τροποποίηση του νόμου για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ώστε το δημόσιο να ασκήσει χωρίς περιορισμούς τα δικαιώματά του στις συστημικές τράπεζες -που ανακεφαλαιοποιήθηκαν άλλωστε με χρήματα του ελληνικού λαού- λαμβάνοντας βεβαίως πάντα υπόψη και τα δικαιώματα των ιδιωτών μετόχων.

  Επίσης, είναι αναγκαία η αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας, ώστε οι τράπεζες να αναλαμβάνουν την εκπλήρωση ποσοτικών και ποιοτικών στόχων. Θέλουμε οι τράπεζες να υπηρετούν την οικονομία, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και όχι συμφέροντα. Αυτός άλλωστε είναι ο κοινωνικός τους ρόλος.

  Ειδικά στην περίπτωση της χώρας μας, οι τράπεζες μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο και την αντιμετώπιση της διαφθοράς, της διαπλοκής, της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής, των παράνομων συναλλαγών.

  Επίσης, θεωρούμε αναγκαία την ίδρυση ενδιάμεσου φορέα για την διαχείριση των «κόκκινων» και επιχειρηματικών δανείων, που από τη μια πλευρά θα προστατεύει τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τους μικρούς και τους μεσαίους επιχειρηματίες και από την άλλη θα μεριμνά για τη μη επιβάρυνση των τραπεζικών ισολογισμών.

  Μέχρι την ψήφιση των νομοθετημάτων και την έκδοση των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων για την υλοποίηση των μέτρων ρύθμισης των «κόκκινων» δανείων απαγορεύεται κάθε πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας καθώς και η μεταβίβαση ενυπόθηκων δανείων χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του οφειλέτη σε μη αναγνωρισμένα τραπεζικά ιδρύματα σε Έλληνες ή ξένους κερδοσκόπους.

  Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η μνημονιακή πολιτική της τελευταίας πενταετίας βασίστηκε στη λογική των οριζόντιων περικοπών. Το δεύτερο θύμα μετά τους μισθούς ήταν το κοινωνικό κράτος. Μέσα στα πέντε τελευταία χρόνια κατεδαφίστηκαν οι θεσμοί της κοινωνικής ασφάλισης, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, της πρόνοιας και της παιδείας, αλλά και των πολιτιστικών θεσμών.

  Η νέα Κυβέρνηση φέρνει μαζί της μια νέα αντίληψη για το ρόλο του κοινωνικού κράτους, το οποίο οφείλει να εξισορροπεί τις ανισότητες που εκ των πραγμάτων δημιουργεί η ελεύθερη αγορά.

  Το κοινωνικό κράτος δεν είναι απλώς το σύνολο των θεσμών που προστατεύουν όσους αποκλείει η ελεύθερη αγορά, αλλά αντίθετα εγγυάται συνθήκες ευημερίας και αξιοπρέπειας για το σύνολο του πληθυσμού. Η λειτουργία του είναι εξ ορισμού εξισωτική. Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο η νέα Κυβέρνηση δίνει τεράστια σημασία στη στήριξη και τη διεύρυνση του κοινωνικού κράτους.

  Πρώτη προτεραιότητά μας στον τομέα αυτό είναι η διάσωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, που δέχθηκε ένα τεράστιο πλήγμα, ειδικά μετά το καταστροφικό PSI, που είχε στόχο να διασώσει τις τράπεζες, φορτώνοντας το βάρος του «κουρέματος» των ελληνικών ομολόγων στα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία.

  Η υπόθεση αυτή θα διερευνηθεί σε βάθος, θα διαλευκανθεί, θα καταλογιστούν ευθύνες. Να μην έχετε αμφιβολία περί αυτού. Όμως, ο καταλογισμός των ευθυνών δεν μπορεί να σώσει την κοινωνική ασφάλιση. Μόνο στοχευμένες και καλά σχεδιασμένες παρεμβάσεις μπορούν να επιτύχουν αυτόν τον στόχο.

  Πρώτη δέσμευση της Κυβέρνησής μας είναι ότι δεν πρόκειται να εφαρμόσουμε αυτά που υποσχέθηκε με το περίφημο e-mail ο πρώην Υπουργός Οικονομικών και πρώην Πρωθυπουργός προς τους εταίρους και την τρόικα.

  Καμία, λοιπόν, αύξηση ορίων ηλικίας, καμία μείωση κύριων και επικουρικών συντάξεων!

  Διατηρούμε τον δημόσιο αναδιανεμητικό καθολικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης με σεβασμό στα θεμελιωμένα από τον νόμο συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

  Πρώτο μέτρο για τη στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων η επαναχορήγηση δέκατης τρίτης σύνταξης ως δώρο Χριστουγέννων στο τέλος του 2015 σε όποιους λαμβάνουν συντάξεις χαμηλότερες των 700 ευρώ μηνιαίως.

  Οι δεσμεύσεις αυτές δεν σημαίνουν ότι παραγνωρίζουμε την εξαιρετικά κρίσιμη και δύσκολη κατάσταση που με ευθύνη όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων αντιμετωπίζει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας. Δυστυχώς, η χρηματοδότησή του εξαρτάται από κρατικές ενέσεις και αυτό αποτελεί μια διαρκή απειλή για τη βιωσιμότητά του.

  Για τον λόγο αυτό ιδρύουμε Ταμείο Εθνικού Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο οποίο θα μεταφερθούν έσοδα από την αξιοποίηση του φυσικού και ορυκτού πλούτου, από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

  Από αυτό το Ταμείο έχουμε στόχο να ενισχύσουμε λεηλατημένα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, να διασφαλίσουμε δηλαδή την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και εντός των γενεών.

  Αυτή είναι η διαφορά αντίληψης. Εμείς θέλουμε να αξιοποιήσουμε τη δημόσια περιουσία, για να στηρίξουμε τα ασφαλιστικά ταμεία και κάποιοι άλλοι θέλουν να ξεπουλάμε για να ξεπληρώνουμε ένα χρέος που δεν ξεπληρώνεται αν συνεχίσουμε έτσι στον αιώνα τον άπαντα.

  Γνωρίζουμε ότι έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη εξίσωση, αλλά είμαστε αποφασισμένοι για λόγους εθνικής αξιοπρέπειας να τη λύσουμε.

  Το ίδιο ισχύει και για τα θέματα που αφορούν τον χώρο της υγείας, καθώς οι μνημονιακές μεταρρυθμίσεις εκεί εξελίχθηκαν σε μια πραγματική υγειονομική τραγωδία.

  Πρωταρχική μας αποστολή είναι αφενός να επουλώσουμε τις πληγές που προκάλεσε στο σώμα της κοινωνίας η πολιτική των μνημονίων, ώστε να πάψει να υφίσταται ο θεσμικός και λειτουργικός αποκλεισμός της πλειοψηφίας των πολιτών από την πρόσβαση στην υγεία και αφετέρου να υλοποιήσουμε ένα σχέδιο εξάλειψης των διαχρονικών παθογενειών του συστήματος υγείας.

  Μέρα με τη μέρα, μήνα με τον μήνα θα οικοδομούμε ένα δημόσιο δωρεάν ποιοτικό σύστημα υγείας για όλους τους πολίτες της χώρας με εργαλεία την ανάσχεση της ροής δημόσιων πόρων προς τον ιδιωτικό τομέα, την ουσιαστική στήριξη των δομών υγείας σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές και τη δημοκρατική αναδιάρθρωση της διοίκησης του συστήματος.

  Προτεραιότητα είναι, όμως, και η καταπολέμηση της διαφθοράς στις προμήθειες φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού.

  Στον χώρο της παιδείας οι στόχοι μας είναι αντίστοιχοι: εξισωτισμός, καθολική πρόσβαση, υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Η παιδεία οφείλει να παίξει κεντρικό ρόλο στη μεγάλη εθνική προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της χώρας.

  Πρόκειται για ένα από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της πατρίδας μας, παρά το γεγονός ότι τόσο η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια όσο και η τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν υποστεί τεράστια πλήγματα όλο το προηγούμενο διάστημα.

  Η νέα Κυβέρνηση θα ξεκινήσει έναν μεγάλο και ουσιαστικό διάλογο για την αλλαγή ολόκληρου του θεσμικού πλαισίου και των τριών βαθμίδων, που πάσχει βαθύτατα. Αυτό θα το πράξει σε ορίζοντα τετραετίας. Τίποτα στο χώρο της Παιδείας δεν πρόκειται να γίνει με αιφνιδιασμούς και εκπλήξεις, αλλά με διάλογο και με συναινέσεις. Άμεσα, όμως, θα καταργήσουμε την επιλογή των θεμάτων των προαγωγικών εξετάσεων κατά 50% από την περιβόητη Τράπεζα Θεμάτων.

  Σε ό ,τι αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καταργούνται οι διατάξεις που αφορούν τα συμβούλια ιδρυμάτων, καθώς αυτός ο θεσμός απέτυχε θεαματικά και παραβίασε τη συνταγματική επιταγή του αυτοδιοίκητου των πανεπιστημίων.

  Ιδιαίτερο βάρος δίνουμε στην προώθηση της έρευνας. Γι’ αυτόν το λόγο άλλωστε ορίστηκε αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας. Η επιστημονική έρευνα και η καινοτομία παίζουν καθοριστικό ρόλο στη μεγάλη προσπάθεια για την κοινωνική και παραγωγική ανασυγκρότηση. Οι πόροι που δαπανώνται σε αυτήν την κατεύθυνση δεν αποτελούν δαπάνες, αλλά μακροχρόνια επένδυση.

  Στόχος της Κυβέρνησης, επομένως, δεν είναι μόνο η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, που θα εγγυάται την ανεξάρτητη λειτουργία ερευνητών και ερευνητικών κέντρων, αλλά η εκπόνηση ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου, ώστε να επιστρέψουν στη χώρα οι χιλιάδες νέες και νέοι, το σημαντικό αυτό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, το πιο δυναμικό κομμάτι, οι νέοι ερευνητές, οι νέοι με τα πολλά πτυχία, που εγκατέλειψαν τη χώρα και σήμερα απασχολούνται σε πανεπιστήμια και σε ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού.

  Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ανάκτηση της αξιοπρέπειας της χώρας και του λαού προϋποθέτει και τη χάραξη μιας ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής που θα έχει στόχο:

  Πρώτον, να προασπίζει ενεργά τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας σε διμερές επίπεδο, αλλά και σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, όπου η χώρα μας συμμετέχει.

  Δεύτερον, να προωθεί με τις γειτονικές μας χώρες την ειρηνική επίλυση των διαφορών επί τη βάσει του διεθνούς δικαίου και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο αυτό είναι και η προσήλωση της Κυβέρνησης στην υποστήριξη διακοινοτικών συνομιλιών για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος στη βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με επανένωση της Κύπρου υπό τη μορφή μίας διζωνικής-δικοινοτικής ομοσπονδίας με μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια, μία διεθνή προσωπικότητα.

  Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να επισημάνω και να χαιρετίσω την αλληλεγγύη της κυπριακής Κυβέρνησης στη νέα ελληνική Κυβέρνηση στη μάχη που θα δώσουμε και στη σκληρή διαπραγμάτευση τις επόμενες ημέρες.

  Σημαντική είναι, επίσης, η εξεύρεση, στο πλαίσιο συνομιλιών υπό τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αμοιβαία αποδεκτής λύσης στη διαφορά για όνομα με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, στη βάση μίας σύνθετης ονομασίας με γεωγραφικό προσδιορισμό για όλες τις χρήσεις.

  Τρίτον, η εξωτερική μας πολιτική θα έχει στόχο να αναδεικνύει τον περιφερειακό ρόλο της Ελλάδας ως πόλου ειρήνης και σταθερότητας σε ένα τρίγωνο μεγάλης αστάθειας.

  Η Ελλάδα και η Κύπρος αποτελούν πεδίο σταθερότητας σε ένα τρίγωνο αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή, που καλύπτεται βόρεια από την κρίση στην Ουκρανία, νοτιοανατολικά από την κρίση στη Συρία, νοτιοδυτικά από την κρίση τα τελευταία χρόνια στη Βόρεια Αφρική, μακριά από ψυχροπολεμικές λογικές, μακριά από αδιέξοδους εμπορικούς πολέμους και δήθεν ανθρωπιστικές επεμβάσεις που απέδειξαν την αποτυχία τους και σταθερά υπερασπιζόμενοι το διεθνές δίκαιο, τις αποφάσεις του ΟΗΕ για την οικοδόμηση μιας ολοκληρωμένης και βιώσιμης αρχιτεκτονικής ευρωπαϊκής ασφάλειας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που απαιτείται η συγκροτημένη αντιμετώπιση του καταστροφικού φαινομένου του τζιχαντισμού που εξαπλώνεται.

  Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κλείνοντας τις Προγραμματικές Δηλώσεις δεν θα μπορούσα να παραλείψω μία ηθική υποχρέωση όχι μόνο απέναντι στο λαό μας, ηθική υποχρέωση απέναντι στην ιστορία, απέναντι σε όλους τους λαούς της Ευρώπης που αγωνίστηκαν και έδωσαν το αίμα τους ενάντια στο φασισμό.

  Ιστορική υποχρέωση της νέας ελληνικής Κυβέρνησης αποτελεί η διεκδίκηση του κατοχικού δανείου και των επανορθώσεων.

  Είναι χρέος μας απέναντι στην ιστορία. Κεντρικό ρόλο σ’ αυτή τη διεκδίκηση η νέα ελληνική Κυβέρνηση θα αποδώσει στην Εθνική Επιτροπή, αλλά και στην εμβληματική μορφή της Εθνικής Αντίστασης, στο Μανώλη Γλέζο, που ακάματα τόσα χρόνια αγωνίζεται προκειμένου να εκπληρωθεί αυτό το εθνικό χρέος.

  Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε τη συνδρομή και της Βουλής των Ελλήνων αλλά και όλων των πτερύγων -όχι βεβαίως όλων- του συνταγματικού τόξου.

  Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο άνεμος μιας νέας ενότητας του λαού μας πήρε μακριά τους σπόρους ενός νέου διχασμού, στον οποίο δυστυχώς κάποιοι σκέφθηκαν να επενδύσουν.

  Σ’ αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για την αταλάντευτη επιμονή και την αποφασιστικότητά του για το σχηματισμό και την πορεία της κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας.

  Θέλω όμως να καλέσω και κάθε πολιτική δύναμη ξεχωριστά, κυρίως κάθε Βουλευτή και Βουλευτίνα ξεχωριστά, ακόμα και πέρα από την κυβερνητική πλειοψηφία, ακόμα και αυτούς που θα καταψηφίσουν τις Προγραμματικές μας Δηλώσεις, καλώ τον καθένα και την κάθε μια από εσάς ξεχωριστά να στηρίξετε την εθνική προσπάθεια, να στηρίξετε τη διαπραγμάτευση, να στηρίξετε την πατρίδα μας, την Ελλάδα σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή.

  Εμείς δεν ζητάμε συναίνεση στην καταστροφή, όπως μας ζητούσαν προηγουμένως άλλες κυβερνήσεις. Εμείς ζητάμε συναίνεση για τη λύτρωση, για τη σωτηρία, για την προκοπή, για την πρόοδο, συναίνεση για να ξανακάνουμε την πατρίδα μας ισότιμη, περήφανη, με φωνή, με αξιοπρέπεια στην Ευρώπη.

  Ζούμε στιγμές κρίσιμες και ιστορικές. Στις συνταρακτικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών την τελευταία λέξη και σφραγίδα έβαλε ο ελληνικός λαός. Δεν έκανε ανάθεση ευθύνης, έκανε κατάθεση ψυχής. Δεν εξουσιοδότησε κανέναν. Πήρε την τύχη στα χέρια του. Δεν καταψήφισε. Τίμησε τις προηγούμενες γενιές που αντιστάθηκαν και ανάστησαν αυτόν τον τόπο και αποταμίευσε ελπίδα για τις γενιές που έρχονται.

  Δεν αψήφησε απλά τους εκβιασμούς και τα τελεσίγραφα, όρθωσε το ανάστημά του, διεκδίκησε υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια. Σε αυτόν το λαό αξίζει μόνο σεβασμός. Του αξίζει να περπατά περήφανος. Του αξίζει να ζει με αξιοπρέπεια.

  Η σημερινή Κυβέρνηση μπορεί απλά να είναι η φωνή αυτού του λαού. Στην τιμή, την ιστορία και τον πολιτισμό, που κουβαλά αυτός ο λαός στις αποσκευές του, εμείς μόνο η θέλησή του και τίποτε παραπάνω μπορούμε να είμαστε.

  Γι’ αυτό και δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε την ιστορία μας. Δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε την περηφάνεια και την αξιοπρέπεια αυτού του λαού.

  Αυτά είναι για εμάς ιερές και αδιαπραγμάτευτες αξίες.

  Είμαστε σάρκα από τη σάρκα του λαού. Ερχόμαστε μέσα από τις σελίδες της ιστορίας αυτού του λαού και γι’ αυτό θα τον υπηρετήσουμε μέχρι τέλους.

  Είμαστε κάθε λέξη από το Σύνταγμα αυτής της χώρας. Σε αυτό το Σύνταγμα ορκιστήκαμε, αυτό το Σύνταγμα θα υπηρετήσουμε. Και θα το υπηρετήσουμε μέχρι τέλους, δικαιώνοντας τα οράματα, τις αξίες, τους αγώνες, τις θυσίες του ελληνικού λαού!

  Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σας καλώ να δώσετε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας.

  Σας καλώ να δώσουμε μαζί αυτή τη μάχη για την πατρίδα μας, για το μέλλον των επόμενων γενεών, αυτή τη μάχη για να ξανακερδίσει ο λαός μας ελπίδα και αξιοπρέπεια, τη χαμένη του αξιοπρέπεια.

  Αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε μαζί.

  Σας ευχαριστώ.

  ΠΗΓΗ: TAXHEAVEN.GR

  Continue Reading
 • Εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία: τι αλλάζει στις ρυθμίσεις για κόκκινα δάνεια ο ΣΥΡΙΖΑ

  8 February 2015
  55471 Views
  Comments are off for this post

  Ποιες είναι οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για κόκκινα δάνεια, δόσεις σε Εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία;

  Ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια που περιλαμβάνουν ακόμη και «κούρεμα» τμήματος των οφειλών των ασθενέστερων οικονομικά δανειοληπτών ετοιμάζεται να καταθέσει στη Βουλή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

  Σύμφωνα με το newpost.gr, η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα λίγες ημέρες μετά το άνοιγμα της Βουλής, θα καταθέσει προς ψήφιση δύο νομοσχέδια που συμπυκνώνουν το περιεχόμενο του προγράμματος Θεσσαλονίκης με στόχο την ανακούφιση των πιο φτωχών κοινωνικών ομάδων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν στην διαβίωσή τους.

  Το σχέδιο ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει:

  • εξασφάλιση δωρεάν ρεύματος,
  • φθηνής ή δωρεάν στέγης, σίτισης και
  • φθηνών ή δωρεάν μεταφορών σε άπορους και άνεργους.

  Ειδικότερα το πρώτο νομοσχέδιο για τα πρώτα μέτρα δράσης για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης θα ανοίγει τον δρόμο για:

  • την παροχή δωρεάν ρεύματος σε οικογένειες που διαβούν κάτω από τα όρια της φτώχειας με κριτήρια αυτά που ήδη ισχύουν για ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο της επιχείρησης.Για το 2015 θα διατεθεί το ποσό των 59.400.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό της γενικής κυβέρνησης,
  • παραχώρηση είτε σε άδεια ακίνητα είτε σε ανακαινισμένα ακίνητα, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών, οικογενειών που ζουν στα όρια της φτώχειας μέσα από ένα πρόγραμμα που αφορά σύνολο 30.000 οικογενειών. Το εν λόγω πρόγραμμα προβλέπει και επιδότηση ενοικίου με τρία ευρώ το τετραγωνικό μινιαίως για ακίνητα έως 70 τ.μ.
  • ένα πρόγραμμα επισιτισμού άπορων ύψους 756 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, ενώ θα ψηφιστεί και η δωρεάν πρόσβαση τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους ευπαθείς και άπορους.
  • την εξίσωση του πετρελαίου θέρμανσης με τον φόρο στο πετρέλαιο κίνησης.

  Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει εκ παραλλήλου νομοσχέδιο που:

  • θα απαγορεύει την πώληση στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων από τις τράπεζες σε ξένα funds. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα αφορά στεγαστικά και καταναλωτικά που χορηγήθηκαν την τελευταία δεκαετία,
  • θα περιλαμβάνει πρόβλεψη για ρυθμίσεις των εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία και οφειλών στις εφορίες χωρίς να αποκλείεται να υπάρξει και διαγραφή μέρους των χρεών,
  • οι δόσεις προς ταμεία και εφορίες δεν θα έχουν αριθμητικό περιορισμό,
  • θα περιλαμβάνει πρόβλεψη για κατάργηση του αυτόφωρου και της προσωποκράτησης για χρέη προς το δημόσιο και κατασχέσεις λογαριασμών ιδιωτών που έχουν οφειλές στο κράτος.

  ΠΗΓΗ: fimes.gr

  Continue Reading
 • Τι προβλέπει η εγκύκλιος για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών με 100 δόσεις

  8 February 2015
  482 Views
  Comments are off for this post
  Πήρε ΦΕΚ την Παρασκευή-Αναμένεται από Δευτέρα να ανοίξει το σύστημα στο taxis

  Στην εφημερίδα της κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου η τροποποιητική εγκύκλιος της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τη ρύθμιση των χρεών στις εφορίες έως και σε 100 δόσεις, μετά και τις αλλαγές που ψηφίστηκαν από την Βουλή. Η εγκύκλιος, που έχει υπογραφεί από την προηγούμενη ημέρα Πέμπτη όπως έγραψε κατ΄ αποκλειστικότητα το vima.gr., προβλέπει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση μόνο για τις βεβαιωμένες οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως 1η Οκτωβρίου 2014. Κατά συνέπεια εξαιρούνται οι υπόλοιπες δόσεις του ΕΝΦΙΑ και η 3η δόση του φόρου εισοδήματος. Η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή δεν μπορεί να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00 €).

  Επίσης στη νέα απόφαση διευκρινίζονται οι περιπτώσεις που κάποιος χάνει τη ρύθμιση εφόσον δεν πληρώσει κάποιες δόσεις αλλά και πως μπορεί να ενταχθεί και πάλι στη ρύθμιση αν μείνει εκτός για λόγους π.χ. μη πληρωμής δόσεων.

  Η νέα εγκύκλιος ανοίγει το δρόμο για την ηλεκτρονική ρύθμιση των χρεών μέσω ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα www.gsis.gr  η οποία αναμένεται να «ανοίξει» για πολίτες και επιχειρήσεις τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου. Τελευταία προθεσμία υποβολής αίτησης έχει οριστεί η 31η Μαρτίου 2015.

  Αναλυτικά, οι δύο αποφάσεις της ΓΓΔΕ κυρίας Κατερίνας Σαββαίδου (αρχική και τροποποιητική) κωδικοποιημένα προβλέπουν τα εξής:

  Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 51 «Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση» του ν. 4305/2014υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. Εξαιρετικά και σε περίπτωση που υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ./Τελωνείο/Υπηρεσία, ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, ο οποίος εξετάζει την αίτηση και τις προϋποθέσεις υπαγωγής.

  Η καταβολή των δόσεων διενεργείται στους φορείς είσπραξης (Τράπεζες κλπ) με την χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής ή στην κατά περίπτωση υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης.

  Η πρώτη δόση της ρύθμισης είναι καταβλητέα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, οι δε επόμενες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Η καταβολή της οφειλής δύναται να πραγματοποιείται μέσω πάγιας εντολής στους φορείς είσπραξης.

  Χρέη που υπάγονται στη ρύθμιση

  Α) Υποχρεωτικά:

  Το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλών, που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής.

  Β) Μετά από επιλογή του οφειλέτη:

  i) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής τελούν σε διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου αναστολή,

  ii) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται.

  Στην περίπτωση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση, επέρχεται απώλεια των ανωτέρω διευκολύνσεων ή ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής χρεών. Σε περίπτωση που στις ανωτέρω διευκολύνσεις ή ρυθμίσεις περιλαμβάνονται οφειλές που δεν μπορούν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση, αυτές πρέπει να τακτοποιηθούν από τον οφειλέτη κατά νόμιμο τρόπο.

  Γ) Η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή δεν μπορεί να ξεπερνά 1.000.000 ευρώ.

  Η ρύθμιση χορηγείται ανά οφειλέτη και για τις ως άνω οφειλές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής. Ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημάτων της ρύθμισης μετά την καταβολή της πρώτης δόσης αυτής.

  Προϋποθέσεις υπαγωγής

  Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει ο οφειλέτης να έχει υποβάλει τις προβλεπόμενες από τον νόμο φορολογικές δηλώσεις, το οποίο και θα δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης.

  Εφόσον κατά τη διενέργεια των αυτοματοποιημένων ελέγχων από την ηλεκτρονική εφαρμογή προκύψει εκκρεμότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, αυτή πρέπει πρώτα να τακτοποιηθεί και στη συνέχεια ο οφειλέτης δύναται να υποβάλει αίτηση υπαγωγής.

  Προϋποθέσεις υπαγωγής σε πρόγραμμα αριθμού δόσεων άνω των 72

  Για την υπαγωγή σε αριθμό δόσεων άνω των 72 έως και 100, το ποσό της συνολικά ρυθμιζόμενης βασικής οφειλής δεν μπορεί να υπερβαίνει 15.000 ευρώ.

  Ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής του νόμου

  Α) Οι οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση «τελευταίας ευκαιρίας» της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 και τηρούν τους όρους της ρύθμισης αυτής, τυγχάνουν αναδρομικά των εκπτώσεων και των πρόσθετων ευεργετημάτων της παρ. 8 του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014. Ειδικότερα για τους οφειλέτες που επιλέξουν να υπαγάγουν την εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή τους στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014, οι ανωτέρω εκπτώσεις δύνανται να χορηγηθούν μετά την καταβολή της πρώτης δόσης αυτής.

  Όσοι δεν υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής μέχρι 31 Μαρτίου 2015 θεωρείται ότι συνεχίζουν την ρύθμιση «τελευταίας ευκαιρίας» με τα ευεργετήματα της παρ. 8 του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014, τα οποία θα υπολογιστούν μαζικά από την 1η Απριλίου 2015.

  Όσοι επιθυμούν να τύχουν των σχετικών ευεργετημάτων νωρίτερα, πρέπει να υποβάλλουν άπαξ αίτηση διατήρησης της ρύθμισης «τελευταίας ευκαιρίας».

  Εφόσον ο οφειλέτης εξοφλήσει από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4305/2014 (31.10.2014) και έως τις 31.03.2015 την ρύθμιση της υποπαραγράφου Α1, ακόμη και εάν δεν έχει υποβάλλει αίτηση διατήρησης, τυγχάνει των σχετικών ευεργετημάτων της παραγράφου 8 του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014.

  Β) Οι απαλλαγές διενεργούνται:

  i) Για τις οφειλές που είναι βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και στα Ελεγκτικά Κέντρα, επί των εξοφλημένων δόσεων ρύθμισης, με οίκοθεν Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (ΑΦΕΚ), το οποίο εκκαθαρίζεται και εξοφλείται από την υπηρεσία όπου είναι βεβαιωμένη η οφειλή, λαμβάνοντας υπόψη το προτεινόμενο προς επιστροφή ποσό από την ηλεκτρονική εφαρμογή, κατόπιν επιβεβαίωσης τήρησης της ρύθμισης «τελευταίας ευκαιρίας» από τον αρμόδιο για τη χορήγηση αυτής Προϊστάμενο, ο οποίος ελέγχει και την τήρηση των όρων της, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 και της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1111/21.5.2013. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται εντός ενενήντα (90) ημερών από την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος και το αργότερο εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014. Τα ανωτέρω δύνανται να υλοποιηθούν με μαζικά φύλλα έκπτωσης, τοπικά ή κεντρικά, όταν δημιουργηθεί η κατάλληλη μηχανογραφική εφαρμογή.

  Το συνολικό επιστρεφόμενο ποσό πιστώνεται κατά προτεραιότητα στις δόσεις της ρύθμισης υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε ισχύ.

  ii) Για τις οφειλές που είναι βεβαιωμένες στα Τελωνεία με την έκδοση απόφασης απαλλαγής προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής και στην περίπτωση που προκύψει υπόλοιπο προς επιστροφή ποσό θα διενεργείται με τη διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

  9. Απώλεια της ρύθμισης.

  Α) Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

  i) δεν είναι φορολογικά ενήμερος από την ημερομηνία υπαγωγής και καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης ή ii) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της ρύθμισης ή iii) έχει δηλώσει ανακριβή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση

  B) Η ρύθμιση δεν απόλλυται αν μετά την πάροδο εξαμήνου από την ένταξη στη ρύθμιση ο οφειλέτης:
  i) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο δόσεις ανά έτος προγράμματος ρύθμισης ή
  ii) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μήνες.

  Γενικώς, στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ότι δεν πληρούνται οι όροι των διατάξεων του άρθρου 51 του Ν.4305/2014 και της παρούσας απόφασης, η ρύθμιση απόλλυται και ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης. Σε περίπτωση που στις ανωτέρω ρυθμίσεις περιλαμβάνονται οφειλές που δεν μπορούν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση, αυτές πρέπει να τακτοποιηθούν από τον οφειλέτη κατά νόμιμο τρόπο.

  Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης. 

  Ως αρμόδια Δ.Ο.Υ./Τελωνείο/Υπηρεσία για τη χορήγηση της ρύθμισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 της παρούσας, την παρακολούθηση, την τήρηση των όρων της, την απώλεια αυτής και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία, ορίζεται η Δ.Ο.Υ./Τελωνείο/ Υπηρεσία ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.ωΣτην περίπτωση συναρμοδιότητας της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, αρμόδιος ορίζεται ο Προϊστάμενος αυτής.

  Σε έκτακτες περιπτώσεις που για την οποιαδήποτε αιτία δεν εμφανίζονται στο πληροφοριακό σύστημα των Δ.Ο.Υ. οι σχετικές πληρωμές, ο αιτών οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το σχετικό παραστατικό πληρωμής, για την αξιολόγηση του αιτήματος αποδεικτικού ενημερότητας.

  Κατά την ημερομηνία της αίτησης υπολογίζονται οι απαλλαγές της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4305/2014.

  Από την ίδια ημερομηνία υπολογίζεται τόκος που ανέρχεται σε 4.56% ετησίως και επιβαρύνει τις υπαχθείσες στη ρύθμιση οφειλές. Από την υπαγωγή στη ρύθμιση και ενόσω αυτή διαρκεί, οι οφειλές δεν επιβαρύνονται με τις κατά ΚΕΔΕ και κατά ΚΦΔ προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής.

  Το ελάχιστο συνολικό ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50 ευρώ.

  Δυνατότητα αλλαγής προγράμματος ρύθμισης.

  Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, ή σε περίπτωση εξόφλησης του συνόλου της οφειλής με οποιοδήποτε τρόπο, ο οφειλέτης θα τύχει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα ρύθμισης, που τελικά διαμορφώνεται.

  Ο οφειλέτης που έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 δύναται να επιλέξει την υπαγωγή του σε άλλο πρόγραμμα ρύθμισης της ίδιας περίπτωσης με μικρότερο αριθμό δόσεων για το υπόλοιπο προς καταβολή ποσό και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται απαλλαγή από τις προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής για το εναπομείναν ποσό σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα ρύθμισης και ο συνολικός αριθμός των μηνιαίων δόσεων υπολογίζεται από το μήνα της αίτησης του αρχικού προγράμματος ρύθμισης.

  Από την ημερομηνία δημοσίευσης την απόφασης αυτής και μέχρι την 31η Μαρτίου 2015, δεν επιτρέπεται η χορήγηση ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 για τους οφειλέτες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 51 του ν. 4305/2014. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, η αίτηση χορήγησης ρυθμίσεων υπαγωγής στη ρύθμιση της ανωτέρω υποπαραγράφου Α1 δεν δύναται να υποβληθεί ηλεκτρονικά.

  ΠΗΓΗ: tovima.gr

  We’re happy with the amount of choices you may have at your disposal https://www.football-shirtssale.com/ with our ‘design your individual’ software, but we’re also dedicated to offering high quality grownup football uniforms which are both comfortable and durable. I have tried factories in each Thailand and China to manufacture buy cheap football kits sportswear, health clothing and football shirts for my on-line store and profitable brand. Contact, flag or intramural play, Power Picture has you Barcelona Home Football Shirt Fan Version 2019/2020 lined with custom football t-shirts, shirts and more. We’re proud of the standard shirts from Barcelona Home Football Shirt 2019/2020 Kid kits(top+shorts) our on-line retailer, so take a look for your self and be one step closer to kitting your club Real Madrid Home Football Shirt 2019/2020 out with stylish and comfy clothing. We acquired black A4 shirts with golden yellow cheap Liverpool football shirts design for our flag football workforce. It’s time to get ready with trendy customized football hoodies and customized womens shirts. Whether or not you’re heading Real Madrid Away Football Shirt 2019/2020 to the big recreation or simply wish to wear your loyalty on your chest, the very best number of Navy t-shirts, tank tops, and more is correct here on the official Navy Store Real Madrid Home Football Shirt 2019/2020 Kid kits(top+shorts) the place your buy supports Navy Athletics. The Boombah INK 7 on 7 Soccer Extremely Efficiency Quick Sleeve Compression shirts includes a superb minimize Extremely Efficiency blended knit fabric that gives an incredible Liverpool 3rd Away White Football Shirt 2018/2019 compression fit with locked-down protection.
  At Cisco Athletic, we create and manufacture youth and grownup flag football shirts to outfit cheap Tottenham Hotspur football shirts flag football gamers with quality gear whereas on the sphere. Regardless of whether or not you want customized lengthy-sleeve or short-sleeve shirts or shirts, sweatshirts Kid kits(top+shorts) Juventus Black Goalkeeper Shirt 2019/2020 or jackets for men , women or your youth football team, flock or flex print – with our online software Kid kits(top+shorts) Juventus Home Football Shirt 2019/2020 it takes simply 4 simple steps to design your staff gear.
  Customized football shirts products are most popular in North America, Western Europe, and Oceania. Following custom Kid kits(top+shorts) Paris Saint Germain Home Football Shirt 2019/2020 group shirts on your reference. With our straightforward to make use of ‘design your own’ instrument you possibly can create gorgeous men’s custom football shirts that Everton home Football shirt 2018/2019 will final you for years to come back. Pink Lily’s cute football shirts are available many fabulous colors and styles, so discovering a tee that’s completely in sync with your fashion and pays homage Paris Saint Germain Home Football Shirt 2019/2020 to your favourite sport is straightforward.

  Continue Reading
 • Οι προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για χρέη στην Εφορία

  8 February 2015
  562 Views
  Comments are off for this post

  Οι προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για χρέη στην Εφορία: Πάγωμα και όχι διαγραφή -Κατώτατο εισόδημα για απαγόρευση κατασχέσεων

  Στην δημοσιότητα έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ τις προτάσεις του για την ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο, τόσο για πολίτες όσο και για επιχειρηματίες. Στην ανακοίνωση της Κουμουνδούρου γίνεται λόγος για «φορολογική εξόντωση των πολιτών από τις μνημονιακές πολιτικές» και τονίζεται ότι αυτή θα κορυφωθεί το επόμενο εξάμηνο.

  Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι το επόμενο εξάμηνο τα ποσά που απαιτούνται από φόρους (εισοδήματος, Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, τελών κυκλοφορίας οχημάτων, εισφοράς αλληλεγγύης κλπ.) ενδέχεται να φθάσουν ακόμη και τα 11 δισ. ευρώ κάτι που αναμένεται να «πνίξει μισθωτούς-συνταξιούχους, επαγγελματίες, μικρά και μεσαία εισοδήματα και περιουσίες».

  «Αντίδοτο σε όλη αυτή τη κατάσταση, δεν μπορεί να είναι απλώς η επέκταση των δόσεων από 12 σε 48 ή ακόμη σε πιο πολλές. Η κοινωνία δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε τόσο μεγάλο βάρος, σε διάστημα έξι μηνών, ειδικά σε συνθήκες ύφεσης» σημειώνει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου.

  Για την ρύθμιση οφειλών η Κουμουνδούρου προτείνει:

   

  • Την ύπαρξη κατώτατου εισοδήματος κάτω από το οποίο ΔΕΝ θα υπάρχουν διαδικασίες δόσεων, κατασχέσεων, δεσμεύσεων κλπ.
  • Τη σύνδεση της μηνιαίας δόσης για χρέη με το μηνιαίο εισόδημα του πολίτη, με προκαθορισμένο ρεαλιστικό ποσοστό.
  • Την διευκόλυνση των επιχειρήσεων, με την «κυκλοφορία» των χρεών από και προς το Δημόσιο, μέσα από τραπεζική διαδικασία.

   

  Πιο αναλυτικά με παραδείγματα:

  Γ.1. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

  1. Μέτρα άμεσης φορολογικής ανακούφισης (χαράτσι κλπ) για την πρώτη κατοικία, τους ανέργους και όσους ζουν κάτω ή γύρω από το όριο της φτώχειας.
  2. Προστασία των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων από χρέη στην εφορία.

  Υπάρχουν ήδη πολλές περιπτώσεις πολιτών που έχουν μεγάλα χρέη στην εφορία, από διάφορες αιτίες (π.χ. φόρος εισοδήματος, χαράτσια, ΦΑΠ 2010-2013, τέλη επιτηδεύματος κλπ) στα οποία μέσα στο 2014 έχουν προστεθεί ή θα προστεθούν:

  Ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), δηλαδή η επανάληψη 2 φόρων (του χαρατσιού και του ΦΑΠ) στη συσκευασία του ενός.

  Τα “φουσκωμένα” εκκαθαριστικά του φόρου εισοδήματος έτους 2014.
  Τέλη κυκλοφορίας.

  Είναι αυτονόητο ότι όλοι αυτοί οι φόροι, θα πνίξουν κυριολεκτικά τους πολίτες και δεν θα μπορέσουν να έχουν αποτέλεσμα και για τα έσοδα του Δημοσίου, αφού η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών έχει εκμηδενιστεί. Όταν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, αυξάνονταν μέχρι σήμερα κατά 1 δισ. ευρώ κάθε μήνα, μπορεί κανείς να καταλάβει τι θα συμβεί το επόμενο εξάμηνο.

  ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ:

   

  • Ανέργους
  • Μισθωτούς – Συνταξιούχους (με χαμηλά εισοδήματα)
  • Μικρομεσαίους (με συγκεκριμένα κριτήρια εισοδήματος)
  • Αυτοαπασχολούμενους (με συγκεκριμένα κριτήρια εισοδήματος)
  • Χρέη που είναι ληξιπρόθεσμα μέχρι ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο (εκτός ΦΠΑ ή ΦΜΥ)

   

  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

  Ο καθορισμός ανώτατου ορίου, για μηνιαία καταβολή χρεών στην εφορία. Το όριο αυτό θα είναι ποσοστό, στο ΚΑΘΑΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ που απομένει, αν αφαιρεθούν στεγαστικά δάνεια Α΄ κατοικίας (ή ποσό ενοικίου) και ιατρικά έξοδα για σοβαρές ασθένειες. Το ποσοστό υπολογίζεται, με βάση κλίμακα η οποία (ενδεικτικά) είναι για κάθε φορολογούμενο.

  ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

  (ΑΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ)

  ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ

  ΜΕΧΡΙ 750 €
  0%
  751-1.000 €
  10%
  1.001-1.500 €
  15%
  1501-2.000 €
  20%

  Τα χρέη στα οποία δεν αντιστοιχεί μηνιαία δόση καταβολής (λόγω του ύψους των εισοδημάτων), ΔΕΝ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ αλλά «παγώνουν» (δεν προστίθενται προσαυξήσεις, ούτε λαμβάνει οποιοδήποτε μέτρο είσπραξης η εφορία) μέχρι οι υπόχρεοι να βρεθούν σε οικονομική κατάσταση, η οποία θα τους επιτρέπει την σταδιακή έστω, εξόφλησή τους.

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

  Ι. Οικογένεια έχει οικογενειακό εισόδημα (μετά την αφαίρεση του ενοικίου της ή του στεγαστικού δανείου) 1.200 ευρώ. Δεν θα πληρώσει μηνιαία δόση στην εφορία (750Χ 2 = 1.500 ευρώ).
  ΙΙ. Οικογένεια έχει οικογενειακό εισόδημα (μετά την αφαίρεση του ενοικίου της ή του στεγαστικού δανείου ή ιατρικών εξόδων) 1.950 ευρώ. Θα πληρώνει μηνιαία δόση στην εφορία 195 ευρώ (1.950 : 2 = 975 ευρώ Χ 10% = 97,5 X 2 = 195 ευρώ).
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
  – Ηλεκτρονική αίτηση σε Γ.Γ.Π.Σ. (ΚΕΠΥΟ).
  – Επεξεργασία από Γ.Γ.Π.Σ., έκδοση σχετικών καταλόγων.
  – Ρύθμιση χρέους από τοπική εφορία (μέσα στο 2013), η οποία δεν θα προσθέτει προσαυξήσεις, θα ορίζει μηνιαίες δόσεις και θα κατοχυρώνει τον πολίτη από οποιοδήποτε μέτρο αναγκαστικής είσπραξης (φορολογική ενημερότητα, κατάσχεση μισθού κλπ) .
  – Επανεξέταση της ρύθμισης μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, (για έλεγχο του αν συνεχίζουν να ισχύουν οι προϋποθέσεις).

  Γ.2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  1. Υπάρχουν πάρα πολλά χρέη του Δημοσίου προς επιχειρήσεις και επιχειρήσεων προς το Δημόσιο. Η κατάσταση αυτή, είναι λογιστικά αντιμετωπίσιμη, αν υπάρξει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία θα δώσει δυνατότητα για:
  – Συμψηφισμό των χρεών (σε ένα βαθμό γίνεται και τώρα)
  – «Κυκλοφορία» του χρέους του δημοσίου, προς τις επιχειρήσεις.
  – Απεμπλοκή των επιχειρήσεων, από δεσμεύσεις σε εφορία και τράπεζα.

  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
  I. Κάθε επιχείρηση (έπειτα από αίτημά της) λαμβάνει ειδική (ηλεκτρονική) βεβαίωση, που περιγράφει το ποσό που της οφείλει το Δημόσιο ή γενικά φορέας του (Αυτοδιοίκηση κλπ).
  II. Η ηλεκτρονική βεβαίωση κοινοποιείται σε συγκεκριμένη τράπεζα, η οποία ανοίγει σχετικό λογαριασμό, στο όνομα της επιχείρησης.
  III. Η επιχείρηση μπορεί να αποπληρώσει (με ειδική τραπεζική εντολή) χρέη της προς άλλες επιχειρήσεις, ή το Δημόσιο ή φορέα του (Δήμος, ΙΚΑ, ΔΕΗ κλπ) ή φυσικά πρόσωπα, (εφ όσον στην πληρωμή αυτή συμφωνεί ο αποδέκτης).
  IV. Η επιχείρηση που λαμβάνει (από την άλλη) την τραπεζική εντολή, την μεταβιβάζει σε άλλες επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα, για αποπληρωμή αποκλειστικά υποχρεώσεων (χρεών) προς το Δημόσιο, με συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος (π.χ. 10 ημέρες).
  Οι προτάσεις Γ.1 §1 και Γ.1 §2 έχουν κατατεθεί από συνδικαλιστικούς φορείς εργαζομένων και το Τμήμα Οικονομικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ τις υιοθετεί.

  2. Πρέπει να αποσυνδεθεί (για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) η υποβολή των δηλώσεων Φορολογίας εισοδήματος (των Ο.Ε., Ε.Ε.) και των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, από την καταβολή οποιουδήποτε ποσού. Η διαδικασία αυτή θα δημιουργήσει αυτόματα, ένα σημαντικό αρχείο, χρήσιμο για ελεγκτικές ενέργειες και θα απελευθερώσει προσωπικό που σήμερα ασχολείται με άσκοπες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

  3. Πρέπει να αποσυνδεθεί (για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) η θεώρηση βιβλίων, από την ύπαρξη ασφαλιστικής ενημερότητας. Σε όσες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις δεν προσκομίζουν σχετική βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, να ενημερώνεται άμεσα (με ηλεκτρονικό μήνυμα) ο ασφαλιστικός φορέας, ώστε να διενεργεί τους σχετικούς ελέγχους.

  4. Εξέταση της δυνατότητας, η καταβολή του ΦΠΑ στις εισαγόμενες πρώτες ύλες για τις ελληνικές βιομηχανίες, να μη γίνεται κατά την έξοδό τους από το τελωνείο, αλλά τη στιγμή που θα παραχθεί και θα πουληθεί το προϊόν που τις χρησιμοποίησε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στα τελωνεία κοντέινερ με πρώτες ύλες, που δεν μπορούν να εισαχθούν, λόγω αδυναμίας των επιχειρήσεων να καταβάλλουν τον ΦΠΑ.

  Φωτογραφία Eurokinissi

  Continue Reading