ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2016

27 November 2017
1019 Views
Comments are off for this post
Ε.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-Α.ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ ΙΚΕ.
ΕΤΟΣ 2016 2Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Κατάσταση αποτελεσμάτων (Υπόδειγμα Β.6).Ε.Λ.Π20162015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)21400.5912987.55
Λοιπά συνήθη έσοδα00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορ.προϊόντα ημικατεργασμένα)0,000,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών0,000,00
Παροχές σε εργαζόμενους60003752.92
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων1138591.53
Λοιπά έξοδα και ζημιές-Παροχές τρίτων.13807.377647.68
Λοιπά έσοδα και κέρδη0,000,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)1320,00
Αποτέλεσμα προ φόρων323.22995.42
Φόροι1093.731205.34
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους-770.51-209.92