ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

27 November 2017
944 Views
Comments are off for this post
Ε.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-Α.ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ Ι.Κ.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2015-31/12/2015
1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
20162015
Ισολογισμός (Υπόδειγμα Β.5)
Περιουσιακά στοιχεία
Πάγια7346.277346.27
Μείον:  Αποσβεσμένα1729.53591.53
                Απομειωμένα 0,000,00
Αποθέματα0,000,00
Απαιτήσεις2329.882650.4
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα90 90
Λοιπά-Ταμέιο-Καταθέσεις.1146.96610.37
  
Σύνολο ενεργητικού9183.5810105.51
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Κεφάλαια και αποθεματικά4452.305190.08
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις0
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις4731.284915.43
 
 
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων9183.5810105.51

ΑΘΗΝΑ 30/6/2017
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ